Үстирттеги сырлы сүўретлер

 

Үстирттеги сырлы сүўретлер

 

Қарақалпақстан хабар агентлигинде жәрияланған «Уллы үстирт үлкеси ҳәм алыс арал айдынларына саяхат» атлы мақаласында мәлим етилиўинше, агентлик тәрепинен өткерилген медиатур даўамында саяхатшылар ҳәр бир адымда Үстирттиң таң қаларлық әжайып тәбийий ландшафтларына, көшпели қәўимлердиң тарийхый излерине ушырасып турды. Дуўана тумсығындағы жебе тәризли объектлерде сүўретке алыў жумыслары болса саяхаттың тийкарғы мақсети еди. Дуўана тумсығы Нөкиске дерлик 500 км жерде жайласқан.

Үстирттеги сырлы сүўретлер

 

Үстирттеги жебе тәризли объектлер биринши мәрте 1980-жыллары аэрофотосъемкаларды анализлеў ҳәм дешифровкалаў пайтында анықланған. Бундай сийрек гезлесетуғын табылма алдын ҳеш бир археологиялық әмелиятта ушыраспаған. Ең дәслеп Үстирттеги жебе тәризли бул белгилерди қәнигелер, журналистлер ҳәм басқа да изертлеўшилер басқа планеталықлар тәрепинен қурылған деген болжамларды айтқан.

Үстирттеги сырлы сүўретлер

 

Бул белги жай көзге яки автомобильде өтип баратырған жолаўшыға байқалмайды. Себеби жүдә үлкен көлемдеги объектти адам бойындағы бәлентликтен көриўдиң имканы жоқ, сиз аяқ астыңызда тарийхы мыңлаған жылларға барып тақалатуғын әжайып естелик жатқанлығын билмей жүз мәрте өтип кетиўиңиз мүмкин.

Дөретиўши хызметкерлер бул сийрек ушырасатуғын естеликти заманагөй дрон үскенеси менен сүўретке алыўға мияссар болды.

Мағлыўмат ретинде айтып кетиў орынлы, Үстирттеги жебе тәризли белгилер саны бирнеше болып, олар Үстирт бойлап Түркменистан ҳәм Қазақстанға шекем жайылып кеткен.

Үстирттеги жебе тәризли белгилердиң айырымлары 2500 жыллық тарийхқа ийе.  Қарақалпақстанлы марҳум археолог В.Н.Ягодин биринши мәрте усы археологиялық табылма үстинде илимий-изертлеў жумысларын алып барды ҳәм дәбдебели жаңалықты ашты: Узынлығы 600-900 м.,  ени 400-600 м., тереңлиги 3 метрге шекем қазылған бул қурылма жабайы туяқлы ҳайўанларды, яғный қулан, жәйран, сайғақларды аўлаў ушын көшпели халықлардың ойлап тапқан усылы –  «аран» деп аталған. «Аран» ески түркий сөз болып, аў ушын қурылған дузақ мәнисин аңлатады. Аран сөзин Бердақтың «Шежире» шығармасындағы «Шөллерде гезер жейраны, Жейранға қурған араны» деген қосық қатарынан да көриўимиз мүмкин.

 

Үстирттеги сырлы сүўретлер

 Аран

 

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 19-12-2017, 14:15 |
  • 784