Кегейлиши жаўынгерлер

Кегейли районынан Екинши жер жүзилик урысқа 4462 адам қатнасқан. Соннан 2857си  көкиреги толы орден ҳәм медальлар менен елимизге аман-есен қуўысты. Ал, 962си урыста мәртлерше қаза тапқан болса, 679ы бийдәрек жоғалған. Бүгин соннан еки урыс ветераны ғана арамызда жасап атыр.

Солардың бири, «Жүзимбағ» АПЖ турғыны — Қудайберген Рамбердиев. Ол 1924-жылы Кегейли районының бурынғы «Қызыл үй» аймағында туўылған. Биреўди «әкем» деп, биреўди «балам» деп бозлатқан жүги аўыр күнлердиң биринде Қудайбергенниң үйине де урысқа шақырыў қағазы жетип келди. Бул урыстың ғажжа-ғаж пәтке минип атырған 1942-жылы еди. Ол 18 жасында аўылдағы бир қатар азаматлар менен саўаш майданына атланды. Олар Донбасс қаласында бир ай әскерий таярлықтан өтип, соңынан II Белоруссия фронтында барлаўшы болып хызмет етти.

1945-жылдың март айында Қырымның Севастополь қаласында болып өткен қанлы саўашта гезектеги әскерий тапсырма менен душпанның бекинисине қарай жер баўырлап баратырғанда мина жарылып кетеди ҳәм еки аяғынан жарадар болып, әскерий госпитальға жатқарылады. Бир жыл даўамында әскерий госпитальда жатып емленип, 1946-жылы өз үйине қуўысады.

Урыста көрсеткен мәртликлери ушын ол «Қызыл жулдыз», «Қаҳарманлығы ушын», III дәрежели «Даңқ» жаўынгерлик ордени менен сыйлықланды

Қ.Рамбердиев урыстан кейинги жылларда да майыплығына қарамай халық хожалығын қайта тиклеўге қатнасты. Районлық салық бөлиминде инспектор, аўыллық Кеңесте баслық ҳәм «Қурылыс-монтаж» мәкемесинде слесарь болып мийнет етип, ҳүрметли демалысқа шықты. Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесине үш шақырық депутат болып сайланды.

— Мен көрген қанлы урысты бүгинги әўлад көрмегей,-дейди Қудайберген ата өткен күнлерин еске алып. — Бизлердиң жаслық дәўиримиз урыс майданларында өтти. Бүгинги парахатшылық ҳәм ғәрезсиз заманда жасап атырған халқыма ҳәўесим келеди. Ҳүкиметимизге миннетдаршылығым шексиз. 1994-жылы Президентимиз Пәрманы менен «Шуҳрат» медалы менен сыйлықландым. Ҳәзир үш қызым ҳәм бир улым бар. Олардан он төрт ақлық, үш шаўлық сүйип отырман...

Ҳәзир тоқсанын толтырып, жүзге қәдем атлаған «Жалпақ жап» АПЖ турғыны, Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшысы Бердимурат Нийетуллаев та мәмлекетимизде олардың ерликлери қәдирленип, ҳүрмет етип атырғанынан ҳүкиметимизге шексиз миннетдар.

— Жақында Президентимиздиң «Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшыларын хошаметлеў ҳаққында»ғы Пәрманы бизлерге күш-қуўат бағышлады. Оның ушын елимиз басшыларына мың-мың рахмет. 1942-жылдың сентябрь айында мен 18 жасқа толдым. Урысқа шақырыў қағазы келди. Көпшилик қатары мен де урысқа атландым. Аўылдан 50 жигит урысқа кеткен болсақ, соннан сегизимиз ғана елге аман-есен қуўыстық.

Мен 1942-жылдан 1945-жылға шекем Ленинград, Волгаград ҳәм тағы басқа да бирнеше қалаларда болған қанлы саўашларда қатнастым. Саўаш майданларында бир неше мыңлаған жерлеслеримиз қыршынынан қыйылып, қурбан болды. Қаншадан-қанша заманласларымыз урыс майданларынан майып болып қайтты. Илайым, бизлердиң көргенлеримизди перзентлеримиз көрмесин. Урыста көрсеткен мәртликлерим ушын мен жаўынгерлик орден ҳәм медальлар менен сыйлықландым, - дейди Бердимурат ата Нийетуллаев бүгинги күнге шүкирлик етип.

Б.Нийетуллаев 1947-жылы урыстан елине аман-есен қуўысып, парахатшылық жылларда аўыл хожалығы тараўында жумыс иследи. Ҳәзир ол  бир ул ҳәм бир қызынан жигирма ақлық, сегиз шаўлық ҳәм еки қуўлық сүйип отыр.

 

Кегейлиши жаўынгерлер

 Қудайберген Рамбердиев  баласы Әбдимәмбетырза Рамбердиев пенен

 

Кегейлиши жаўынгерлер

 Бердимурат Нийетуллаев.

 

С.ОРАЗЫМБЕТОВ, «Еркин Қарақалпақстан» газетасының өз хабаршысы.

Кегейли районы.

Автордың түсирген сүўретлери. 

 

Дерек: «Еркин Қарақалпақстан» газетасы

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 1-05-2018, 15:24 |
  • 421