Ҳәрекетлер стратегиясы ҳаққында Президент пәрманы

Ҳәрекетлер стратегиясы ҳаққында Президент пәрманы

Елимизде ғәрезсизлик жылларында әмелге асырылған кең көлемли реформалар миллий мәмлекетшиликти ҳәм суверенитетти беккемлеў, қәўипсизликти ҳәм ҳуқықый қорғаўды, мәмлекетимиз шегараларының қол қатылмаслығын, жәмийетте нызам үстинлигин, инсанның ҳуқықлары менен еркинликлерин, миллетлераралық татыўлық және диний кеңпейиллик орталығын тәмийинлеў ушын әҳмийетли тийкар болды, халқымыздың мүнәсип турмыста жасаўы, пуқараларымыздың дөретиўшилик потенциалын жүзеге шығарыўы ушын зәрүр шараятлар жаратты.

Экономикада ҳәкимшилик-буйрық бериўшиликке тийкарланған басқарыў системасынан ўаз кешилип, базар реформаларының басқышпа-басқыш әмелге асырылғаны ҳәм пул-кредит сиясаты пуқта ойланып алып барылғаны макроэкономикалық турақлылықты, экономиканың жоқары пәтлер менен өсиўин, инфляцияны болжаў көрсеткишлери дәрежесинде сақлап қалыўды тәмийинледи және киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик, фермерлик ҳәрекетин раўажландырыў ушын кең имканиятлар менен қолайлы шараятлардың жаратылыўына хызмет етти.

Әйне ўақытта елимиздиң басып өткен раўажланыў жолының терең талқыланыўы, бүгинги күнде дүнья базары конъюнктурасы кескин өзгерип, глобалласыў шараятында бәсеки барған сайын күшейип атырғаны мәмлекетимизди буннан былай да турақлы ҳәм жедел пәтлер менен раўажландырыў ушын улыўма жаңаша қатнасларды және принциплерди ислеп шығыўды ҳәм жүзеге шығарыўды талап етпекте.

Алып барылып атырған реформалардың нәтийжелилигин және де арттырыў, мәмлекет ҳәм жәмийеттиң ҳәр тәреплеме жедел раўажланыўы ушын шараятлар жаратыў, елимизди модернизациялаў ҳәм турмыстың барлық салаларын либералластырыў бойынша тийкарғы бағдарларды әмелге асырыў мақсетинде:

1. Халықты ҳәм исбилерменлерди ойландырып атырған әҳмийетли мәселелерди ҳәр тәреплеме үйрениў, әмелдеги нызамшылық, ҳуқықты қолланыў әмелиятын ҳәм шет ел тәжирийбесин талқылаў, сондай-ақ, кең жәмийетшиликтиң талқылаўы нәтийжесинде ислеп шығылған ҳәм төмендегилерди нәзерде тутатуғын 2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы (кейинги орынларда — Ҳәрекетлер стратегиясы) 1-қосымшаға муўапық тастыйықлансын:

мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик қурылысты жетилис¬тириўге бағдарланған демо¬кратиялық реформаларды тереңлестириў ҳәм елимизди модернизациялаўда парламенттиң және сиясий партиялардың ролин буннан былай да күшейтиў, мәмлекетлик басқарыў системасын реформалаў, мәмлекетлик хызметтиң шөлкемлестириўшилик-ҳуқықый тийкарларын раўажландырыў, «Электрон ҳүкимет» системасын жетилистириў, мәмлекетлик хызметлердиң сапасын ҳәм нәтийжесин арттырыў, жәмийетлик қадағалаў механизмлерин әмелде қолланыў, пуқаралық жәмийети институтларының ҳәм ғалаба хабар қуралларының ролин күшейтиў;

нызам үстинлигин тәмийинлеў ҳәм суд-ҳуқық системасын буннан былай да реформалаўға бағдарланған суд ҳәкимиятының шын мәнистеги беккемлигин және пуқаралардың ҳуқықлары менен еркинликлерин исенимли қорғаў кепилликлерин беккемлеў, ҳәкимшилик, жынаят, пуқаралық ҳәм хожалық нызамшылығын, жынаятшылыққа қарсы гүресиў ҳәм ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў системасының нәтийжелилигин арттырыў, суд процесинде тартысыў принципин толық түрде енгизиў, юридикалық жәрдемниң ҳәм ҳуқықый хызметлердиң сапасын түп-тийкарынан жақсылаў;

экономиканы буннан былай да раўажландырыўға ҳәм либералластырыўғабағдарланған макроэкономикалық турақлылықты беккемлеў ҳәм жоқары экономикалық өсим пәтлерин сақлап қалыў, миллий экономиканың бәсекиге шыдамлылығын арттырыў, аўыл хожалығын модернизациялаў ҳәм жедел раўажландырыў, экономикада мәмлекетлик қатнасты азайтыў бойынша институционаллық ҳәм қурамлық реформаларды даўам еттириў, жеке меншик ҳуқықын қорғаў ҳәм оның тийкарғы абырайын буннан былай да күшейтиў, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликтиң раўажланыўын хошаметлеў, аймақларды, район ҳәм қалаларды комплексли және тең салмақлы түрде социаллық-экономикалық раўажландырыў, инвестициялық орталықты жақсылаў арқалы елимиздиң экономика тармақларына ҳәм аймақларына шет ел инвестицияларын белсенди енгизиў;

социаллық саланы раўажландырыўға бағдарланған халықтың бәнтлигин ҳәм реал дәраматларын избе-из арттырып барыў, социаллық қорғаў және денсаўлықты сақлаў системасын жетилистириў, ҳаял-қызлардың жәмийетлик-сиясий белсендилигин арттырыў, арзан турақ жайлар қурыў, жол-транспорт, инженерлик-коммуникация ҳәм жәмийетлик инфраструктураларды раўажландырыў және модернизациялаў бойынша мақсетли бағдарламаларды әмелге асырыў, билимлендириў, мәденият, илим, әдебият, көркем өнер ҳәм спорт тараўларын раўажландырыў, жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясатты жетилистириў;

қәўипсизликти, миллетлераралық татыўлықты ҳәм диний кеңпейилликти тәмийинлеў, терең ойланған, өз-ара пайдалы ҳәм әмелий руўхтағы сыртқы сиясатты жүргизиўге бағдарланған мәмлекетимиздиң ғәрезсизлигин ҳәм суверенитетин беккемлеў, Өзбекистанның әтирапындағы қәўипсизлик, турақлылық ҳәм аўызбиршиликли дослық орталығын қәлиплестириў, елимиздиң халықаралық абырайын беккемлеў.

2. Төмендегилер:
2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стартегиясын әмелге асырыў бойынша Миллий комиссия 2-қосымшаға муўапық;

Ҳәрекетлер стратегиясында нәзерде тутылған Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың тийкарғы бағдарларын әмелге асырыў бойынша комиссиялар 3- 7-қосымшаларға муўапық дүзилсин.

3. Төмендегилер:
Ҳәрекетлер стратегиясын өз ўақтында ҳәм нәтийжели әмелге асырыў барлық мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары және олардың лаўазымлы шахсларының жумысындағы бирлемши ўазыйпа ҳәм бас тийкарғы бағдар болып табылатуғыны;
Ҳәрекетлер стратегиясы бес басқышта, елимизде жылларға берилетуғын атамалардан келип шығып, ҳәр бир жыл бойынша мәмлекетлик бағдарламалар қабыл етилиўин нәзерде тута отырып әмелге асырылатуғыны белгилеп қойылсын.

4. 2017-жыл Өзбекистан Республикасында «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» деп жәрияланғаны мағлыўмат ушын қабыл етилсин.
2017-2021-жыллларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда әмелге асырыўға байланыслы мәмлекетлик бағдарламасы (кейинги орынларда — Мәмлекетлик бағдарлама) 8-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

5. Ҳәрекетлер стратегиясында нәзерде тутылған Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың тийкарғы бағдарларын әмелге асырыў бойынша комиссияларға Мәмлекетлик бағдарламаға киргизилген илажлар толық, өз ўақтында ҳәм сапалы орынланыўын шөлкемлестириў және қадағалаў, сондай-ақ, Ҳәрекетлер стратегиясын 2018-2021-жылларда әмелге асырыў бойынша тийисли жыллық мәмлекетлик бағдарламалардың жойбарларын таярлаў ўазыйпасы жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети Ҳәрекетлер стратегиясында нәзерде тутылған Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың тийкарғы бағдарларын әмелге асырыў бойынша комиссиялар менен биргеликте мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыў уйымлары, жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият уйымлары, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлердиң Мәмлекетлик бағдарламада нәзерде тутылған илажларды әмелге асырыў бойынша жумысының муўапықластырылып барылыўын, сондай-ақ, оның орынларда орынланыўы үстинен системалы қадағалаўды тәмийинлесин.

Мәмлекетлик бағдарламаның орынланыўы барысы ҳаққындағы улыўмаластырылған мәлимлеме Ҳәрекетлер стратегиясында нәзерде тутылған Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың тийкарғы бағдарларын әмелге асырыў бойынша комиссиялар тәрепинен ҳәр шеректе Өзбекистан Республикасы Президенти аппаратына усыныс етип барылатуғыны белгилеп қойылсын.

6. Мәмлекетлик бағдарламада нәзерде тутылған илажларды әмелге асырыў ушын жуўапкер мәмлекетлик уйымлар ҳәм шөлкемлер төмендегилерге айрықша итибар қаратсын:

физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиў системасын түп-тийкарынан жетилистириў, халық пенен ашық-айдын пикирлесиўди жолға қойыўдың жаңа, нәтийжели механизмлерин ҳәм методикаларын енгизиў, лаўазымлы шахслардың халық алдында есап бериў системасын әмелде енгизиў, усы тийкарда халықтың мәмлекетлик ҳәкимиятқа болған исенимин беккемлеўге;

физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатларын көрип шығыўда бюрократлық тосқынлықлар менен келиспеўшиликлердиң жаратылыўына, халық пенен пикирлесиў процесиниң мапазпазлыққа айланыўына жол қоймаўға;

Мәмлекетлик бағдарлама шеңберинде өткерилип атырған илажлардың ашық-айдынлығына, оларда пуқаралар, барлық дәрежедеги мәмлекетлик ҳәкимияттың ўәкиллик уйымларының депутатлары, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер, пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары, нураныйлар, ҳаял-қызлар, жаслар, дөретиўшилик ҳәм илимий мәкемелер ўәкиллериниң кең түрде қатнасыўына.

7. Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги Мәмлекетлик бағдарламада нәзерде тутылған нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлер жойбарларының сапалы ҳәм өз ўақтында ислеп шығылыўы, келисилиўи ҳәм киргизилиўи үстинен мониторинг етиў және оның нәтийжелери ҳаққында Өзбекистан Республикасы Президенти аппараты ҳәм Министрлер Кабинетине ҳәр шеректе мәлимлеме берип барыўды тәмийинлесин.

8. Өзбекистан Миллий мәлимлеме агентлиги, Өзбекистан Миллий телерадиокомпаниясы, Өзбекистан Баспасөз ҳәм хабар агентлиги ғалаба хабар қуралларын қамтыған ҳалда, сондай-ақ, Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәмийетлик фонды, Электрон ғалаба хабар қураллары миллий ассоциациясы, Өзбекистан мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлери миллий ассоциациясы менен биргеликте;

усы Пәрманның мақсетлерин ҳәм ўазыйпаларын ғалаба хабар қуралларында, соның ишинде, Интернет тармағында кең түрде шолыў берилип барылыўын, оның демократиялық реформаларды тереңлестириўге, күшли пуқаралық жәмийетин қәлиплестириўге, сондай-ақ, инсан ҳуқықларын ҳәм еркинликлерин тәмийинлеўге, халықтың абаданлығын арттырыўға, пуқаралардың турмыслық машқалалары менен мүтәжликлерин шешиў, жәмийетте нызам үстинлигин, нызамшылық ҳәм әдилликти, елимизде тынышлық ҳәм татыўлықты, миллетлераралық ҳәм пуқаралараралық татыўлықты қәлиплестириў мақсетинде мәмлекетлик уйымлардың халық пенен ашық-айдын, тиккелей пикирлесиўин күшейтиўге бағдарланғанын жәмийетшиликке түсиндирилиўин;
Мәмлекетлик бағдарлама шеңберинде әмелге асырылып атырған илажлардың барысы ҳәм нәтийжелери ҳаққындағы қалыс, толық мағлыўмат халыққа тез жеткерилиўин тәмийинлесин.

9. Өзбекистан Республикасы Сыртқы ислер министрлиги Ҳәрекетлер стратегиясында нәзерде тутылған Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың тийкарғы бағдарларын әмелге асырыў бойынша комиссияларға раўажланған шет еллердиң жәмийетлик-сиясий ҳәм социаллық-экономикалық раўажланыў тәжирийбесин, зәрүр болғанда, халықаралық, шет елдеги мәмлекетлик ҳәм мәмлекетлик емес шөлкемлердиң ўәкиллерин тартқан ҳалда, үйрениўде көмеклессин.

10. Усы Пәрманның орынланыўын қадағалаў Өзбекистан Республикасының Бас министри А.Н Ариповқа ҳәм Өзбекистан Республикасы Президентиниң мәмлекетлик кеңесгөйлерине жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.МИРЗИЁЕВ.
Ташкент қаласы, 2017-жыл 7-февраль.

Дерек: erkinkarakalpak.uzскачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 9-03-2017, 17:55 |
  • 1 154