Қызларды балыққа теңепти (соған ашыўланып)

Facebook тармағында Айдос Аймухаммедовтың қосық қатарларын оқып отырып ҳәм оның жазған қосықларына адамлардың баҳасын көрип қарақалпақта жаңа бир талантлы шайыр шығып киятырғанға уқсайды, дедим өзимше. Төменде жас шайырдың қосықларын келтиремиз. Өзиңиз баҳасын берсеңиз болады.

 

Cаған

Дәли бир дийуана халатта, машшақ,
Житигитти тәрк етти, эх пейил ғошшақ,
Делбир қыял болса қонымсыз ушқақ,
Көп қатары ашық болыппан саған,

Ғәррем болғаныма бул жүрек, шатар,
Билмес яңлы, хөплеп зәхәрден татар,
Қанша жасырсамда, эх көзлер сатар,
Көп қатары ашық болыппан саған,

Сәмсерге уқсатып қойғанда, көнбек,
Женшип жер қылғанда, дәнедей өнбек,
Ышқы аспанында бир жанып сөнбек,
Көп қатары ашық болыппан саған.

 

А. Аймухаммедов

 

***

 

Қала


Нөкис мени айырды ярдан,
Бул қаладан кеўилим қалды,
Айралық - деп айтылған пәрман,
Мен, үнсизбен, тиллерим лалды,

Бул қаланың бағлары сенсиз,
Сейил етсем, сорайды сени,
Жүрек хәсте, даўасыз, емсиз,
Қосықларда толғайды сени,

Күлип атқан таңлары гүўа,
Гүўалыққа өтеди айда,
Қанша қылсам нийет ҳәм дуўа,
Кешиктим мен, енди не пайда,

Әсте ғана сыбырлар, қала,
Дәртли жүрек, мени кешир,- дер,
Енди сенлик емес ол лала,
Жүрек өзге, гүлди өсир – дер.

 

А. Аймухаммедов

 

***

 

Қызларды балыққа теңепти
(соған ашыўланып)

Тарта тарта ҳалынан тайып,
Жығылыпта болады майып,
Сол балықта айтың не айып,
Басқа теңеў табың жигитлер.

Гөззал, сулыў дең және арыў,
Жаным депте қойыңыз әсте,
Олар болса, билекте қарыў,
Оларсыз тек жүреклер ҳәсте.

Кимде қалай, көринер көзге,
Қызлар бәри мен ушын жанан,
Деп ойламаң- тек бәри сөзде,
Бахтымызға болыңыз аман.

Жарасады еркем, пәрий дең,
Мың доланып жаснасын гүлдей,
Қызлар нәзик болғаны менен,
Урып турған жүреги пилдей.

Айтың не бар, және шырайлы,
Аспандағы айғада теңең,
Не айтсаңда бәри унайды,
Бирақ қызға хеш балық демең.

Мөлдиреген көзлерин мақтаң,
Кирпиклерин ништер, дең мейли,
Мен билмедим қаяқтан тапқан,
Ҳәмме қызды ай балық дейди?!

Сүмбил шашын сыласын шамал,
Бир бийтәкрар нүрланған жамал,
Сол қызларсыз биз жоқпыз, жоқпыз,
Қызлар менен бармыз, бар камал.

 

А. Аймухаммедов

 

 

Гәпиңиз барма?

Дәслеп пайда бола баслаған,
Қуўрап, кеўип сола баслаған,
Тасқын, тасып, толабаслаған,
Муҳаббатқа гәпиңиз барма.

Кеўиллерде үйилеберген,
Қайта-қайта сүйилеберген,
Из изинен күйинеберген,
Муҳаббатқа гәпиңиз барма.

Излегенде зорға табылып,
Ол бир есик қалған жабылып,
Бүгинлиги кеттик сағынып,
Муҳаббатқа гәпиңиз барма.

Шарапсызда мәс ҳалға салар,
Шайда қылар, ақлыңды алар,
Жүреклерде мәңгиге қалар,
Муҳаббатқа гәпиңиз барма.

Тынышыңды апқашқан уры,
Келмеген ол бостан бос, қуры,
Таўсылмайтын, шекленбес жыры,
Муҳаббатқа гәпиңиз барма.

Сабырыңды сынаққа салған,
Көз жасларға бир малып алған,
Дүнья болса бес күнлик жалған,
Ол сезим шын, гәпиңиз барма.

Ҳәр кеўилден ҳәр дем табылған,
Бурын жаңлар бәрҳә дабылдан,
Мүшелердиң бири қабырғам,
Муҳаббатқа гәпиңиз барма.

Ышқы атлы дузақ, торы бар,
Бахыт атлы, шыңы, өри бар,
Алғыр аңшы қайтпас бөри бар,
Муҳаббатқа гәпиңиз барма.

Мүмкин оны жаўып, сырлаўда,
Дәстан болса, уйып тыңлаўда,
Сабыр жетпес шынлығы, ҳағы,
Сүйгениңе әшкар қылмаўға.

Тынышыңды апқашқан уры,
Келмеген ол бостан бос, қуры,
Таўсылмайтын, шекленбес жыры,
Муҳаббатқа гәпиңиз барма?

 

А. Аймухаммедов

 

Текст: makan.uz

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 6-07-2018, 22:23 |
  • 1 879