Сырт елге шығыўшыларға жаңа биометрикалық паспорт

Усы жыл 1-январьдан баслап сырт еллерге шығатуғын елимиз пуқаралары ушын жаңа үлгидеги биометрикалық паспорт енгизилди. Жаңа паспортты алыў тәртиби қандай ҳәм оның ушын қандай ҳүжжетлер талап етиледи? Усы ҳәм өзимизди қызықтырған басқа да бир қатар сораўларға жуўап алыў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Миграция ҳәм пуқаралықты рәсмийлестириў басқармасының баслығы Бахрам Уббиниязов пенен сәўбетлестик.

Сырт елге шығыўшыларға жаңа биометрикалық паспорт

 

–Ең дәслеп Өзбекстан Республикасы пуқараларының сырт еллерге шығыў тәртибине киргизилген өзгерислер ҳәм қосымшаларға тоқтап өтсеңиз?

-Елимиз пуқараларының сырт еллерге шығыў тәртиби Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1995-жыл 6-январьдағы қарары менен белгилеп қойылған. Усы қарарға муўапық, пуқараларымыз визасыз белгилеп қойылған ҒМДА еллеринен басқа, мәселен, Түркия, Қытай, АҚШ ҳ.т.б мәмлекетлерге шығатуғын болса, онда сырт елге шығыў рухсат жазыўы стикер ресмийлестирип шығыўы керек еди. Президентимиздиң 2017-жыл 16-августтағы «Өзбекстан Республикасы пуқараларының сырт елге шығыў тәртибин жеделлестириўге қаратылған айрықша илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы елимиз пуқараларының сырт еллерге шығыў тәртибин, пуқараларды мәмлекет шегералары арқалы өткериў пунктлеринде паспорт қадағалаўын имкан дәрежесинде әпиўайыластырыў, оларға қолайлы шараят жаратыў, ҳәрекетлениў ҳүжжетиниң әмел етиў мүддетин созыў, оны таярлаў мүддетин қысқартыўға хызмет етеди. Соның менен бирге, сырт еллерге шығыў ҳүжжетлерин рәсмийлестириўде бюрократиялық тосықларды ҳәм коррупция  сыяқлы иллетлерди сапластырыўдан ибарат. Усы пәрман тийкарында 2019-жылдың 1-январынан баслап сырт елге шығыў рухсат жазыўы стикери бийкар етилип, оның орнына жаңа үлгидеги биометрикалық паспорт ҳүжжетлестирилип берилмекте.

Өзбекстан Республикасы пуқараларының сырт еллерге шығыўы ушын берилетуғын биометрикалық паспорт-сырт еллерге шығыў ҳәм мәмлекетимизге кириў, сондай-ақ, сырт елде турыўы ўақтында ийесиниң шахсын, оның Өзбекстан Республикасының пуқарасы екенлигин тастыйықлайтуғын, паспорт ийесиниң жеке биографиялық мағлыўматлары ҳәм биометрикалық параметрлери сақланған электрон хабар тасыўшыға (чипке) ийе болған ҳүжжет есапланады.  Паспорт 48 беттен ибарат болып, тойғын қызыл реңде.

-Сырт еллерге шығыў биометрикалық паспортын алыў тәртиби ҳаққында айтсаңыз?

-Сырт еллерге шығатуғынларға берилетуғын жаңа үлгидеги биометрикалық паспортты рәсмийлестириў ушын мағлыўматларды жыйнаў пунктине  төмендеги ҳүжжетлер тапсырылады: белгиленген формада арза-анкета, биометрикалық паспорт ямаса ID карта ямаса 16 жасқа толмаған пуқаралар ушын туўылғанлығы ҳаққында гүўалық, сырт елге шығыў ушын бурын берилген биометрикалық паспорт (егер бар болса), әскерий гүўалықтың ямаса бириктириў гүўалығының  көширме нусқасы яки қорғаныў ислери бойынша бөлиминиң мағлыўматнамасы-әскерий хызметке миннетлилер ушын, мәмлекетлик бажы төленгенлиги ҳаққында квитация, пуқараның сырт елге шығыўы ушын ата-аналар, қәўендерлердиң нотариал тастыйықлаған разылығы-жас өспиримлер ушын, пуқараны бирге алып шығыўшы шахстың нотариал тастыйықлаған миннети-жас өспиримлер ушын. Усы ҳүжжетлер тапсырылғаннан кейин, жаңа биометрикалық паспорт 10 күнниң ишинде таярлап бериледи.

Паспорт алыў ушын 16 жасқа толмаған Өзбекстан Республикасының пуқаралары ушын ең кем мийнет ҳақының 80 проценти (бүгинги күнде-162 мың 184 сум), 16 жастан жоқары болған Өзбекстан Республикасының пуқаралары ушын ең кем мийнет ҳақының 120 проценти (бүгинги күнде-243 мың 276 сум), пуқаралығы болмаған шахслар ушын ең кем мийнет ҳақының 100 проценти (бүгинги күни-202 мың 730 сум) муғдарында мәмлекетлик бажы төлейди. 15 жастан 18 жасқа шекем болған пуқаралар ата-аналар, қәўендерлердиң жас өспирим шахс еркин түрде сырт елге шығыўға нотариал тәрепинен тастыйықланған разылығы болған жағдайда шетке гүзетиўшисиз шығыўы мүмкин.

Сырт елге шығыў ушын биометрикалық паспорт бир жасқа шекемгилерге 2 жыл мүддетке, бир жастан 16 жасқа шекемгилерге 5 жыл мүддетке, 16 жастан жоқарыларға 10 жыл мүддетке бериледи. Әмел етиў мүддети питкен паспортлар мағлыўмат жыйнаў пунктине тапсырылады.

Елимиз пуқаралары 2021-жылдың 1-январына шекем визасыз режим орнатылған еллерге (Әзербайжан, Армения, Беларусь, Қазақстан, Молдова, Тәжикстан Республикаларына, Россия Федерациясына, Украина ҳәм Грузияға 2011-жылғы көринистеги әмелдеги биометрикалық паспорт пенен шығыўлары мүмкин.

Жас өспиримниң сырт елге шығыўы ушын биометрикалық паспортты рәсмийлестириў ўақтында төмендеги жағдайда ата-аналардың бириниң разылығы талап етилмейдиf ата-анасының бири қайтыс болғанда (қайтыс болғанлығы ҳақындағы гүўалығының көширме нусқасы усынылғанда), пуқаралық ҳалаты актлерин жазыў органы тәрепинен берилген жалғыз ананың мағлыўматнамасы болған жағдайда, егер баланың ата-анасының бири сырт ел пуқарасы болса, ата-анасынан бири суд тәрепинен ата-аналық ҳуқықынан айрылған болса (суд қарарының көширме нусқасы усынылғанда), ата-анасынан бири суд тәрепинен бийдәрек жоғалған деп табылған болса (суд қарарының көширме нусқасы усынылғанда), егер ата-анасынан бири Өзбекстан Республикасы аймағынан есаптан өширилген ямаса сырт елде турақлы жасап атырған болса.

Усы мәселелер бойынша ата-аналар ямаса олардың орнын басыўшы шахслар арасында шыққан ҳәр қандай келиспеўшиликлер суд тәртибинде шешиледи.  Ата-анасынан бири баласының сырт елге шығыўына разы болмаған жағдайда, оның сырт елге шығыў ҳуқықын шеклеў ушын судқа мүрәжат етиў ҳуқуқына ийе.

-Биометрикалық паспортқа қандай белгилер киргизиледи, оны рәсмийлестириў ҳәм бериў тәртиби қай тәризде әмелге асырылады?

-Паспорт ийесиниң сырт елде турақлы жасаў ушын есаптан өширилгенлиги, сырт елде жасап атырған пуқараның ўақытша есаптан өткенлиги, мәмлекет шегерасынан өткенлиги, консуллық есапқа алынғанлығы ямаса шығарылғанлығы, некеден өткенлиги ҳәм некениң бийкар етилгенлиги ҳаққындағы, сырт еллерге кириў ушын рухсат берилгенлиги (виза), бирге алып кетиўши шахслар ҳаққында (жас өспиримлер ушын), бурынғы алынған есаплардың бийкар етилгенлиги туўралы мағлыўмат киргизиледи. Паспортта ийесиниң имзасы болыўы шәрт. Паспорт ийесиниң қан группасы ҳәм резус-анықлық ҳаққындағы белгилер оның разылығы менен әмелге асырылады.

Биометрикалық паспортлар төмендеги жағдайларда рәсмийлестириледи; сырт еллерге шыққанда, консуллық есапқа алынған, бурын сырт елге шығыў ушын биометрикалық паспорт пенен ҳүжжетлестирилмеген пуқаралар сырт елде болғанда, перзент сырт елде туўылғанда, паспорттың әмел етиў мүддети питкенде, фамилиясы, аты, әкесиниң аты, туўылған сәнеси өзгергенде, жазыўларда анықсызлықлар ямаса қәте анықланғанда, мағлыўматлар ямаса визалар ушын мөлшерленген бетлерден пайдаланып болынғанда, паспорт жарамсыз ҳалатқа келгенде, жойтып алғанда, айғақлы зат ретинде алып қойылғанда.

-Сырт еллерге шығыў ҳүжжетлерин рәсмийлестириў тәртибин бузған пуқараларға қандай жуўапкершилик белгиленген?

-Сырт еллерге шығатуғынларға берилетуғын жаңа үлгидеги биометрикалық паспорттың әмел етиў мүддети питкеннен кейин оны өз ўақтында тапсырмаса, паспортты биле тура жарамсыз ҳалға келтирсе, итибарсыз сақлап, оны жойтып алса, жойтылғанлығы ҳаққындағы арза берип қойылған ямаса басқа бир шахсқа тийисли болған паспорттан ғәрезли мақсетте пайдаланса, оны жасырса, жоқ етсе, сондай-ақ, нызамсыз түрде алып қойылса ямаса оны гиреў сыпатында берген паспорт ийелерине жуўапкершилик белгиленген.

Пуқараларымыз жаңа үлгидеги биометрикалық паспорт алыў тәртиби бойынша толық мағлыўматты Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Миграция ҳәм пуқаралықты рәсмийлестириў басқармасы, оның қалалық ҳәм районлық бөлимлеринен алыўына болады.

 

Сәўбетлескен: Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң шолыўшысы.

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 21-01-2019, 14:15 |
  • 1 376