Кийимиңиздиң реңи сиз ҳаққыңызда айтады

Ҳәр күни азанда киймекши болған кийимди танлап атырғанымызда, таңлаўымызға тек ғана сырттағы ҳаўа-райы емес, ал кейпиятымыз, руўхый жағдайымыз да өз тәсир етеди. Кийимлер реңи инсан ишки жағдайын сәўлелендирип қоймастан, оны өзгерте алады да. Солай етип, таңлаған кийимлериңиз реңи сиз ҳаққыңызда не деўи ҳәм руўҳый ҳалатыңызды қайсы тәрепке өзгерте алыўы ҳаққында сөз етемиз.

 

Қызыл рең

Стилист Дэвид Зиланың айтыўынша, қызыл рең қәлбимиздиң йошы, дәўжүреклик, өмирге қызығыўшылықты билидерди. Қызыл реңди үйренген изертлеўшилер бул реңдеги кийим кийген ҳаял әтираптағылардың, әсиресе, еркеклердиң итибарын көп тартыўын анықлаған. Демек, әтираптағылардың итибарын тартыўды қәлесеңиз қызыл реңли кийимди таңлаң.

 

Көк рең

Бүгин ақылый мийнет көп талап етилетуғын күн бе? Ҳеш ойланбастан көк реңли кийимди таңлаң. Көк рең руўҳый тынышлықты сәўлелендирип, тынышландырыўшы қәсийетке ийе.

Британия Колумбиясы университетинде өткерилген изертлеў нәтийжесинде көк рең инсанда тынышлық ҳәм қәўипсизлик сезимлери менен байланысы, бул реңниң барлығы инсан идеяларының ашылыўына, дөретиўши нәтийжеликтиң артыўына жәрдем бериўи мәлим болған.

 

Қара рең

Бул реңдеги кийим ҳәммеге мас түседи, жарасады, ҳәттеки бираз арық көрсетеди. Бирақ, унамсыз қәсийети де бар. Флорида университети изертлеўшилери бир ҳалатқа итибар қаратқан: қара кийинген хоккейшилерге ақ кийинген хоккейшилерге қарағанда төреши тәрепинен агрессивлик ҳәм қопаллықлары ушын көбирек жәрийма салынған.

 

Жасыл рең

Әтираптағыларда исеним, унамлы пикирди оятпақшы болсаңыз жасыл таңлағаныңыз мақул. Бул рең биргелик, тазалық, тоқшылық реңи есапланып, көк реңге уқсап илҳамландырыўшы қәсийетке ийе.

 

Палаўқабақ рең

Бул рең арасында тоқ сары ямаса апельсин реңи делинип, қәлбимиздеги исенимлилик, жигерлилик, көтериңки кейпият пенен байланыслы. Бирақ, бул реңниң артықша жарық болыўы жағымсызлықты келтирип шығарыўы мүмкин.

 

Сыя рең

Бул рең басшылық сыяқлы сезимлер менен байланыслы. Бул реңдеги кийимди таңлап атырғанда бир нәрсени итибарға алыў керек, яғный усы реңде узақ қаралғанда инсанда ашыўшақлық ҳәм руўҳый екилениўшилик, қолайсыз сезимлерди оятыўы мүмкин.

 

Пушты рең

Киши пейил ҳәм жағымлы рең болғаны менен, инсан кейпиятына сезилерли тәсир тийгизе алады. Бул рең тәсиринде инсандағы агрессивлик ҳәм қопаллық кемейиўи тәжирийбелерде анықланған. Өзиңизди бахытлы ҳәм тыныш сезбекши болсаңыз, усы рең усыныс етиледи.

 

Күл рең

Бул рең өзиниң бийтәреплиги менен ажыралып турады, кейпиятқа дерлик тәсир етпейди. Мүләйимлик ҳәм унамлы сезимлерди оятажақ болсаңыз усы рең сизге мас келеди. Бирақ соны айтыў керек, күл реңдеги кийимлерди ҳәмме ўақыт кийип жүриў бахытлылық сезимин кемейтиўи мүмкин. Дерек: daryo.uz

 

Аўдарма: makan.uz

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 6-11-2018, 10:45 |
  • 789