Мийнет ҳақы, стипендия ҳәм пенсия муғдары 10 процентке көбейтиледи. Унның баҳасы не?

2018-жыл 1-ноябрьден баслап бюджет мәкемелери хызметкерлериниң мийнет ҳақы, пенсиялар, стипендия ҳәм напақалар муғдары 1,1 есеге (10% ке) көбейтиледи.

2018-жыл 1-ноябрьден баслап елимизде ең кем:

Айлық мийнет ҳақы - айына 202 730 сум;

Жасқа байланыслы пенсиялар - айына 396 500 сум;

Балалығынан майыплығы болғанларға берилетуғын напақа - айына 396 500 сум;

Зәрүрли жумыс стажына ийе болмаған кексе жастағы ҳәм мийнет етиўге жарамсыз болған пуқараларға берилетуғын напақа - айына 243 300 сум етип белгиленди.

 

Мийнет ҳақы, стипендия ҳәм пенсия муғдары 10 процентке көбейтиледи. Унның баҳасы не?

 

Нөкис қаласы Орайлық дийхан базарында унға нәўбетте турғанлардың ҳәм ол нәўбетти сырттан көрип жүргенлердиң хабары бар, жергиликли ун заводларда ислеп шығарылған 50 килограмлық 1 қалта 1-сорт ун 87 мың 500 сўмнан сатылмақта.

Мәмлекетимизде шет ел валютасының турақсыз курсы ҳәм өсип атырған мийнет ҳақы, стипендия ҳәм пенсия муғдары, соның менен бирге базар экономикасында көп нәрселердиң ең кем айлық мийнет ҳақысына «байлап» қойылғаны себепли, енди унның да баҳасы қымбатлай ма, деген орынлы сораў туўылады.

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 13-сентябрьдеги 731-санлы «Мәмлекетимиз халқын ҳәм экономика тармақларын бәсеки ҳәм базар механизмлерин енгизиў тийкарында дән, ун ҳәм нан менен исенимли тәмийинлеў илажлары ҳаққында»ғы Қарары бойынша жергиликли мәмлекетлик ун заводлар дәл қашаннан баслап унды 87 мың 500 сўмнан қымбат сатыўы анық етип белгиленбеген.

Министрлер Кабинетиниң 731-санлы Қарарының 2-баянламасында келтирилиўинше, «2018-жыл 17-сентябрьден баслап «Ўздонмаҳсулот» АК қурамындағы дәнди қайта ислеў кәрханаларына қәлипли нан ислеп шығарыўшы кәрханаларға ҳәм усақлап сатыў шөлкемлери (биринши нәўбетте супермаркетлер, саўда орайлары, көтере саўда шөлкемлери)не ун өнимлерин шәртнамалар тийкарында шеклеўлерсиз сатыўына;

2018-жыл 17-сентябрьден баслап (бөлек тапсырма берилиўине шекем) «Ўздонмаҳсулот» АК қурамындағы дәнди қайта ислеў кәрханаларына, усақлап сатыўға рухсат гүўалығы талап етилместен, 1-сортлы жергиликли ун өнимлерин турақлы ҳәм көшпели усақлап сатыўына рухсат етилген».

Әпиўайы етип айтқанда, биз алдын базарларда ун заводлардың унын өзлери жүк машинасы менен әкелип сатқанын көрмеген едик. 2018-жыл 17-сентябрьден баслап жоқарыда көрсетилген Қарардағы тапсырмадан келип шығып, «Ўздонмаҳсулот» АК қурамына кириўши барлық ун заводлары, сол қатары Қарақалпақстан Республикасындағы 5 ун заводы да өзлери ислеп шығарған ун өнимлерин туўрыдан-туўры базарға әкелип сата баслады. Жоқарыда көрсетилген мағлыўматтан және соны билиўге болады, унның баҳасын көтериўге Ҳүкимет тәрепинен бөлек тапсырма болады. Ол қашан болыўы еле белгисиз.

Сол буйрық болғанға шекем «Ўздонмаҳсулот» АК қурамындағы дәнди қайта ислеў кәрханалары тәрепинен 1-сортлы бир килограмм жергиликли ун өниминиң усақлап сатыў баҳасы 1750 (бир мың жети жүз елиў сўм) шеңберинде болады.

Бул жерде соны айрықша атап өтиў керек, Қарарға муўапық усы жылдың 15-сентябринен баслап 1 кг (1-сорт) бийдай унының еркин сатыў баҳасы 1400 сўм, 1 дана қәлипли нанның еркин базарда баҳасы 1050 сўм етип белгиленген. Бул баҳадан еркин базар баҳасына өтиў 2018-жылдың 1-ноябрь сәнесинен әмелге асырылады.

- жоқары сортлы бийдай уны, сондай-ақ спирт ислеп шығарыўшылар ҳәм шарўашылық (қусшылық, балықшылық) кәрханаларына дән «Ўздонмаҳсулот» АК кәрханалары тәрепинен биржа саўдалары арқалы шеклеўлерсиз сатылады;

- қәлипли нан талап ҳәм усыныс тийкарында қәлиплестирилген еркин базар баҳасы бойынша сатылады.

Ҳәзир ун заводлар макарон ҳәм қәлипли нан ислеп шығарыўшы исбилерменлик субъектлерине ҳәм басқа да мәмлекетлик органларға унды халыққа сатыў баҳасынан басқа баҳада сатады. Соннан макарон ҳәм қәлипли нан ислеп шығарыў кәрханалары ушын 1-сортлы 1 килограмм ун 1400 сўмнан сатылмақта.

***

Нөкистеги Орайлық дийхан базарында унға болған нәўбетти көрген болсаңыз керек. Буның себебин ҳүжжет жағынан айтқанда, Министрлер Кабинетиниң 731-санлы қарарының «2-баянлама»сы бойынша «Ўздонмаҳсулот» АК қурамындағы дәнди қайта ислеў кәрханаларына аймақларда 1-сортлы жергиликли ун өнимлерин усақлап сатыўын әмелге асыратуғын арнаўлы орынлардың мәнзили ҳаққында мағлыўматларды ҳәммеге жеткериў тапсырылған. Соның менен бирге 2018-жыл 17-сентябрьден баслап қәлипли нан ислеп шығарыўшы кәрханаларға, супермаркетлер, ири саўда орайларында ҳәм базарларда сатылыўына мөлшерленген 1-сортлы ун көлемлерин (сатыўын) кеминде еки есеге асырыўы тапсырылған. Сонлықтан да, ун заводлар жергиликли базарға халық қанша қәлесе сонша көлемде унды 87 мың 500 сўмнан сатып атыр.

 

Орайлық базардағы унның баса-басын көрип, биз де дәрҳал бул жағдайды изертлеўге кирисип кеттик. Себеби, сырттан қараған адамға бул аўҳал қандайда-бир машқала бар болғаны ушын орын алып атыр, деген ой келеди.

Биз унды машқала деп ойлап Қарақалпақстандағы барлық ун заводларының директорларына рәсмий сораў менен мүрәжат еттик. Нәтийжеде, барлық ун заводлардан, - халықты толық жергиликли ун менен тәмийинлей аламыз, халықта унымызға қанша талап болса, сонша муғдарда жеткерип бере аламыз» деген жуўап алдық.

Мақала жазыў барысында айырым жағдайлар да болды. Мысалы, Хожели қаласында исбилерменлерде «Қорақалпоқ дон маҳсулотлари» АЖ унының 50 килограммлық бир қалтасы 100 мың сўмнан, Тақиятас унының 50 килограмлық бир қалтасы 95 мың сўмнан сатылып атырғанын көрдик. Бундай жағдайларды болдырмаў, оның алдын алыў бойынша Министрлер Кабинетиниң 731-санлы қарарының 2-баянламасында көрсетилиўинше, усақлап сатыў баҳасының тийкарсыз қәлиплесиўиниң алдын алыў бойынша Мәмлекетлик салық комитети, Бас прокуратура жанындағы Агросанаат комплекси ҳәм азық-аўқат қәўипсизлиги тәмийинлениўи үстинен қадағалаў инспекциясы жуўапкер етип бекитилген.

Және бир мағлыўмат. Ол да болса халқымыздың басым көпшилиги «Қазақстанның уны»н қойып, жергиликли ун ислеп шығарыўшының унын алыўға өткени болды. Буны төмендеги фото сүўретлерден де билсеңиз болады.

Мийнет ҳақы, стипендия ҳәм пенсия муғдары 10 процентке көбейтиледи. Унның баҳасы не?

 

Мийнет ҳақы, стипендия ҳәм пенсия муғдары 10 процентке көбейтиледи. Унның баҳасы не?

 

Мийнет ҳақы, стипендия ҳәм пенсия муғдары 10 процентке көбейтиледи. Унның баҳасы не?

 

Мийнет ҳақы, стипендия ҳәм пенсия муғдары 10 процентке көбейтиледи. Унның баҳасы не?

 

Мийнет ҳақы, стипендия ҳәм пенсия муғдары 10 процентке көбейтиледи. Унның баҳасы не?

 

Усы орында жергиликли ун ислеп шығарыўшылар, олардың Қарақалпақстан Республикасы бойынша қайсы районларды дән өнимлери менен тәмийинлеўи кереклиги ҳаққында айтып өтсек:

«Қорақалпоқ дон маҳсулотлари» АЖ – Нөкис қаласы, Нөкис ҳәм Елликқала районлары;

«Чимбой дон махсулотлари» АЖ – Шымбай, Қараөзек ҳәм Тахтакөпир районлары;

«Тахиатош дон маҳсулотлари» АЖ – Тақиятас, Кегейли, Хожели, Шоманай ҳәм Әмиўдәрья районлары;

«Қўнғирот ун заводи» АЖ – Қанлыкөл, Қоңырат ҳәм Мойнақ районлары;

«Тўрткўл дон маҳсулоти» ЖШЖ – Беруний ҳәм Төрткүл районлары.

Бул мағлыўматтан, демек усы ун заводлар ғана сол районларда ун сатыўға ҳақылы, басқалары болса жоқ, деген надурыс түсиник пайда болып қалмаўы керек. Мысал сыпатында, Тақиятас ун заводы усы жылдың 13-октябрь ҳалатына – Тақиятастың өзине 161,5, Хожелиге 325, Шоманайға 55, Әмиўдәрьяға 135, Кегейлиге 20, Нөкис қаласына 12 ҳәм Беруний районына 89,5 тонна ун жеткерип берген. Және бир мысал сыпатында Қоңырат ун заводын да атап өтсек болады, ун завод өткен айдың 10 күнинде халыққа 699 тонна ун сатқан. Октябрь айы ушын режеси мың тоннаны қурайды.

Мийнет ҳақы, стипендия ҳәм пенсия муғдары 10 процентке көбейтиледи. Унның баҳасы не?

 

Мийнет ҳақы, стипендия ҳәм пенсия муғдары 10 процентке көбейтиледи. Унның баҳасы не?

 

Мийнет ҳақы, стипендия ҳәм пенсия муғдары 10 процентке көбейтиледи. Унның баҳасы не?

 

Жасырарлығы жоқ, «Қорақалпоқ дон маҳсулотлари» АЖ тәрепинен ислеп шығарылған «Қорақалпоғистон биринчи навли уни» Нөкис халқы тәрепинен көбирек сатып алынды. Соның баса-басынан биз бул машқала болса керек, деген ой менен изертлеўге кирискен едик. Тийкарында болса, унның жоқ емес, ал керегинше бар екени болып шықты. Бул баса-бас тек ғана алысты ойлаўшы халқымыздың қыстың ғамын ҳәзирден баслап көрип атырғанынан дерек береди. Әлбетте, бас тағамы қамырлы аўқатлар болған (валютаның өзгермели курсы да бар) халқымыз ушын үйинде еки-үш қалта ун турса зыян етпейди. Оның үстине қыста унға ҳеш нәрсе қылмайды.

Бизге берилген мағлыўмат бойынша, жоқарыда сөз етилген Ҳүкимет Қарарына тийкарланып ун заводлар унды халыққа тиккелей өзлери 87 мың 500 сўмнан арнаўлы жүк машинасында базарларда, алыс аўылларда, ямаса ун заводлары қурамына кириўши арнаўлы дүканларында сатады.

Мийнет ҳақы, стипендия ҳәм пенсия муғдары 10 процентке көбейтиледи. Унның баҳасы не?

 

Мақаламыз жуўмағында, ун бойынша барлық сораўларыңызға толық жуўап алыўыңыз ушын «Ўздонмаҳсулот» АК рәсмий сайтынан алынған Қарақалпақстандағы 5 ун заводы ҳаққында мағлыўмат келтиремиз.

 

Кәрхана аты

Мәнзили

Телефоны

«Қорақалпоқдонмаҳсулотлари» АЖ

Нөкис қаласы, Шоссейная көшеси 2-үй, 230100

qoraqolpoqdon@uzdon.uz 

0-36122-90606

«Чимбой дон маҳсулотлари» АЖ

Шымбай районы, Авезов көшеси 25-үй, 231400

chimboydon@uzdon.uz

0-36144-40111

«Тахиатош дон маҳсулотлари» АЖ

Тахиатас қаласы, Амиўдәрья көшеси 5-үй, 231000

tahiyatashdon@uzdon.uz

0-36157-22256

«Қўнғирот ун заводи» АЖ

Қоңырат қаласы, Пригородная көшеси, 230600

qongirotdon@uzdon.uz

0-36131-22863

«Тўрткўл дон маҳсулоти» ЖШЖ

Төрткүл қаласы, Ибрагимов көшеси 1-үй, 231200

turtkuldon@uzdon.uz

0-36153-2319

 

Султанбек Зияев,

Лола Қаллыханова,

журналист

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 15-10-2018, 01:16 |
  • 1 117