Ерте сөнген жулдыз

 

Ерте сөнген жулдыз

 

Фурқатты «Нөкис-ФМ» радиосына келгенимнен баслап таныйман. Университетте оқыған гезимизде бизлерден еки-үш курс төмен оқығанын билемен. Бирақ, инсан сыпатында радиоға келип жақсы танып басладым. 2016-жылдың май айы еди. Ол ўақытлары оның сайты бар екенинен улыўма хабарым жоқ. «Нөкис-ФМ»де ноябрь айынан баслап «Qaraqalpaqstan-online» атамасында күнине еки мәрте берилетуғын информациялық еситтириў таярлап басладық.  Информацияның көбисин Фурқаттың kruz.uz сайтынан алатуғын едим. Күниге еки мәрте эфирге шыққаннан соң информацияның бәри қағаздың бетинде қалып, кейин оны қайта табыўдың илажи жоқ еди. Ол ўақытлары «Нөкис-ФМ» радиосының сайтына эфирден оқылған информация сайтқа жайластырылмайтуғын еди. Сонша мийнет қағазда қалмасын деп Фурқаттан сайт ашыўға кеңес сорадым. Ол майда-шүйдесине шекем еринбестен отырып, саатлап түсиндиретуғын еди.  Былайынша қарағанда, тағы бир информациялық сайт ашылса оның сайтына бәсекилес болыўы керектей, бирақ бизлер өз-ара дос едик. Фурқаттың makan.uz’дың ашылыўында берген бийминнет жәрдеми, қәдирли кеңеслери ушын да қаттыға ҳүрмет ететуғын едим. Сайт ашылып жумысы баслағаннан кейин де көп қыйыншылықлар болды. Фурқаттың телефонын тындырмайтуғын едим…

Өткен жылдың августинен баслап Фурқат, мен karinform.uz сайтлары ушын сайтларымызды мәмлекетлик дизимнен ҒХҚ сыпатында дизимнен өткериў керек болды. Үшеўимиз енди қәйтсек болады, деп көп ўақыт бас қатырдық. Себеби, мәмлекетлик дизимнен ҒХҚ болып сайтты дизимнен өткериў ушын юридикалық шахс болып дизимнен өтиў керек еди. Жақында makan.uz’ ды ЖШЖ болмай-ақ физикалық шахс сыпатында мәмлекетлик дизимнен өткердим. Қуўанышымды қалған еки сайттың балларына да айттым. Фурқат буннан соң api.uz’ға ҳүжжетлерин тапсырды. Кешеги ҳәпте Лола апа агентликтен қоңыраў етип билип бериңда бизиң гүўалық не болған екен, - деп еди. Қоңыраў етсем, олар комиссияға киритилди. Жақында гүўалық бериледи,- деген еди. Фурқат сол гүўалықты көре алмай кеткенине қәншелли өкинишли екенимди жеткере алмайман… Жаңарақта сол агентликтен телеграмыма хабар келди, - «Жақында kruz.uz’ға гүўалық бериледи», - деген…….

Өткенде бир сөйлесип отырғанымызда, - Лола апа мен кишкене гезимде газета жей беретуғын болғанман, сөйтип ҳәзир енди сайт ислеп атырғанымды көрип, бир әжағам, - егер де сен сайтыңның арқасында жақсы болып кетсең балаларыма өзим мәжбүрлеп газет жегиземен )), деген  екен. «Нөкис-ФМ»де отырып көп нәрселерди ойласқанбыз. Екеўимиз алма-гезек районның сайтларын критикалап мақала жазатуғын едик. Ҳәкимияттың сайтларын ишимиз писип емес, халықта информацияға қол жетимлиликтиң болғанын, ҳәкимиятлар өзлери ислеп атырған жумысларын халыққа жеткере алыўын қәлейтуғын едик. Оның, - мен күнде-күнде отырып районның сайтларын ашып көремен, ана сайт ислеп атыр, мына сайт улыўма «қалды», - дегени есимде. Жақсы ислеп атырған сайтлардың ҳәкимлерин мақтайтуғын еди. Оның тек кәсиби емес, жаны да журналист еди.

Сайты оның жан жүреги. Жаслар аўқамында ислеп атырғанын да қаттыға жақсы көретуғын еди. Аўқамдағы жумысын сайтында ислегени сыяқлы шын кеўилден, бар ықласы менен ислейтуғын еди. Айлыққа емес, өзи сол жумысынан рәҳәтленип атырғаны ушын да шын ықласы менен иследи. Көплеген илажлар өткерди. Жаслар аўқамда пресс-клуб шөлкемлестирди. Ең белсенди журналист, ҳәмме нәрсеге үлгере алатуғын шаққан инсан…

Бәрин айтып, оның Қарақалпақстан журналистикасын оятыўға қосқан үлесин айтпай кетиў мүмкин емес. Қарақалпақстанда информациялық, жеке шахсқа тийисли биринши сайт kruz.uz. Информациялық интернет-журналистиканың оянып, туңғыш қәдем атыўы Фурқат Юсуповтың белсенди журналистлик жумысы менен басланды. Ҳәзир сезимге берилип қатты кетип айтып атырған болсам Университеттеги журналистика бөлиминиң муғаллимлери бул бойынша дурысын айтар…

Шөгип баратырған қызды қутқараман деп өзи кеткен деп еситип атырмыз. Оның бундай ислеўине көзим толық жетеди. Ол сондай ақ көкирек, ҳәмийше инсанларға жәрдемге таяр. Бир-еки күнликте, - бир жорам келип алып кетеди, өзим бир жаққа баратыр едим, илтимас мына ақшаны берип қойың, - деп, жумыс бетиме келип кетти… еле исленбеген қанша жумысларың, жақсылықларың қалып кетти Фурқат?! Қәне еди бул болып атырған ўақыялардың бәри өтирик болып шықса…

 

Достымыздың ата-анасына, туўған-туўысқанларына сабыр тилеймиз!

 

Сени ҳәмийше ядымызда сақлаймыз. Қарақалпақ журналистикасында атың мәңгиге қалады достым…

 

Лола Қаллыханова,

Фурқаттың досты

 

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 8-07-2018, 23:05 |
  • 1 756