Президент билмейди, билгенде қашшан…

Мақаланың атын қатырып қойдық. Ишин ашып көрип, оқып кеўлиңиздегидей болып шықпаса өкпелемең, кеширим сораймыз. Makan.uz’дың жабысып алған сол баяғы темасы – айырым район, қала ҳәкимияты сайтларының заман менен тең қәдем тасламаўы. Районында, қаласында қандай жаңалықлар болып атырғаны менен халықты интернет сайтында турақлы таныстырмай атырғаны. Биз Қарақалпақстандағы район, қалада жумыс ислеп атырған ҳәкимниң искерлигинен мин таўажақ емеспиз. Тек ғана, өзи басқарып атырған район, қаланың турмысынан сөз ететуғын ҳәкимият сайтының турақлы жумыс алып барыўына бир итибар қаратып қойса екен, деймиз. Ҳәкимлер ислемей атыр емес, керисинше дем алыс не екенин билмей, тер төгип ислеп атыр. Бул искерлигине шын кеўилден мың-мың рахмет айтамыз. Бир жаман жери, айырым ҳәкимлер өзлериниң ҳәм өзи сыяқлы азаллы-қара кеш, өз үйин көрмей орынларда жағдайларды үйренип, халықтың мүшкилин жеңил етиў ушын мийнет ислеп атырған хызметшилериниң де жумысын көрсетип бере алмай атыр. Айырым ҳәкимият сайтлары дым қозғаллыссыз, гөне  мағлыўматлар менен көп ўақыт турып қалады. Мысалыға, Нөкис қаласы 2018-жыл 10-май, Қараөзек районы 2018-жыл 29-март, Тахтакөпир районы 2018-жыл 17-май, Беруний районы 2018-жыл 25-май, Кегейли районы усы жыл 23-май, Хожели районы 2018-жыл 25-май күнинен берли ҳәкимият сайтларына жаңа мағлыўмат жайластырмады. Ал, Тақиятас районының район болғанын билемиз да, бирақ ҳәкимият сайты бар-жоғын ҳәттеки билмеймиз де.

Егер есиңизде болса, makan.uz сайты Қарақалпақстандағы ҳәкимият сайтларын 2017-жылдың август айынан баслап бир неше мәрте сынға алып жазды. Соннан кейин, көпшилик районның сайтлары ислеп баслады (бир гезлери тоқтап қалса да, әйтеўир иследи). Усы жылдың басында Нөкис қаласы, Қараөзек ҳәм Тахтакөпир районларының ҳәкимият сайтлары makan.uz’дың баҳалаўы бойынша январь айында сайтына ара-тура мағлыўмат жайластырғаны ушын «3» баҳасын алған болса, Кегейли менен Беруний районлары пассивлиги ушын «2» алып еди

Биз ҳәзир атын қатырып қойған (ишин онша келистире алмай атырсақ та) бул мақаламызда орын алған Беруний районына орынлы себеп пенен кеширим берсек болады. Неге дегенде, Атабек Сапарбаев Беруний районына ҳәким болып тайынланғанына онша көп ўақыт болған жоқ. А.Сапарбаев көп өтпей ҳәкимияттың сайтын да салық тараўындағыдай анық системаға түсириўине исенемиз.

Жалпақ тилде айтқанда makan.uz’ға ҳәкимият сайтларын «жаманлаў» неге керек. Неге, себеби, Президентимиз мәмлекетти экономикалық раўажландырыў арқалы халықтың турмыс жағдайын жақсылаў керек екенин түсиндирип келмекте. Өзбекстанға инвестиция тартыў ушын ол инсан бир тынып атырған жоқ. Шет елден инвестиция киритиў ушын аз ўақыттың ишинде нешше мәмлекетке барып келди. Қайсы ўәлаятқа барса да ҳәр бир районға инвестиция киритиў керек, Өзбекстанның инвестициялық тартымлылығын арттырыў керек, деп қайта-қайта айтыўдан шаршамайды. Соның ушын ҳәр бир районның ҳәкимине инвестициялар, инновациялар, меншиклестирилген кәрханаларға көмеклесиў ҳәм киши санаат зоналары ҳәмде туризмди раўажландырыў мәселелери бойынша орынбасар тайынлап берди. Мәмлекетти раўажландырыў ушын Елбасшымыздың ислеп атырған сонша мийнетине қарамай район, қаланың абырайын төгип турған ҳәкимият сайтларын қалай айтпайсаң?!

Енди қараң, адамның күлгисин келтиретуғын жери, инвестиция бойынша ҳәкимниң орынбасары бар, бирақ Қарақалпақстанның айырым ҳәкимият сайтларында ҳәким орынбасары сыпатында ол орынбасар, ҳәттеки, көрсетилмеген де. Мысалыға, алысқа кетпей Нөкисти айтайық, ҳәзир берилетуғын бул мағлыўмат Нөкис қаласы ҳәкимиятының сайтынан алынды (!).

Президент билмейди, билгенде қашшан…

 

«…Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси баслығының 2018-жыл 28-февраль күнги  379-Б санлы бийлиги тийкарында Нөкис қаласы ҳәкиминиң инвестициялар, инновациялар, меншиклестирилген кәрханаларға көмеклесиў ҳәм киши санаат зоналары ҳәмде туризмди раўажландырыў мәселелери бойынша орынбасары лаўазымына Қудияров Полатбек Азатович тайынланды. Бул ҳаққында ҳәкимият хабар берди». Енди скриншотқа қараң.

Президент билмейди, билгенде қашшан…

 Президент билмейди, билгенде қашшан…

 Президент билмейди, билгенде қашшан…

Бул жерде Қудияров Полатбек көринбейди. Бирақ ол ҳәкимиятта ислеп атыр :).

Мине Сизлерге «инвестициялық жақтан тартымлылық». Инвестицияны қоя турып, әпиўайы елден сыртта жүрген жерлеслеримиз ҳаққында айтайық. Алыстағы жерлеслеримизге аўылдағы жаңалық қызық, бирақ олар мағлыўматты қай жақтан алады. Олардың санасындағы информациялық бослықты ким толтырады. Ҳәқимият сайтлары район, қала турмысынан турақлы хабардар етип бармаса, оларға ким анық, исенимли мағлыўмат жеткерип береди?!...

Ҳәкимият сайтларын англичан ямаса рус тилиндеги мағлыўматлар менен толтырың, деп айтыўды қыялымызға да келтире алмаймыз. Айырым ҳәкимият сайтлары өзимиздиң ана тилимизде қарық қылып жаза алмай атырған бир ўақытта шет тилинен не үмит, не қайғы.

Президент билмейди, билгенде қашшан…

 

Ибрайым шайыр атамыздың бир қосық қатарында «сәл азырақ сабыр етиң, бул жер еле зор болады» деген жери бар. Президент келеди дегеннен бир күнниң ишинде түни менен үйиниң алды асфальтланғаннан соң көшениң қатынлары қосықтың сол жерин «сәл азырақ сабыр етиң, Президент келсе, бул жер еле зор болады» деп өзгертип айтып жүр…

- «Ҳәр бир ўәлаят, районның ҳәкими мениң адамым, оларға биреў бир нәрсе десе, маған сөйлеген болады», - деген Президентимиз Қарақалпақстанның ҳәкимият сайтларының айырымлары жылап емес, өкирип жиберетуғын жағдайда екенин билсе қашшан…

 

Президент билмейди, билгенде қашшан…

 

Президент билмейди, билгенде қашшан…

 

Президент билмейди, билгенде қашшан…

 

Президент билмейди, билгенде қашшан…

 

Президент билмейди, билгенде қашшан…

 

Президент билмейди, билгенде қашшан…

  ***

Жаман айтпай, жақсы жоқ. Жаманын айттық, айттық. Жақсыларын мақтап өтейик. Қарақалпақстандағы ҳәкимиятлар ишинде ЕҢ ИШИНДЕ турақлы система менен грамматкалық қәтелерсиз ислеп турған сайт – бул Қанлыкөл районының kanews.uz сайты. Оны биринши болып айтпай кетиў гүнә!

Президент билмейди, билгенде қашшан…

 

Оннан кейинги орында Қоңырат, Шымбай, Нөкис районлары. Соның менен бирге, Мойнақ, Елликқала, Шоманай, Әмиўдәрья, Төрткүл районлары сайтларының жумысы да мақтаўға арзыйды (айырымларында қәте-кемшиликлер бар, бирақ биз мағлыўмат жайластырыў жийилигин айтып атырғаннан кейин ол туўралы үндемей атырмыз). Жумыс басынан дурыс жолға қойылса ол кейин системалы түрде ислей бериўин дәлиллеп берген бул районлардың ҳәкимлерине makan.uz’дың атынан рахмет ҳәм ҳүрмет!

Жуўмақлап айтқанда, биреўге жағып, биреўге жақпай қатты кетип жаздық. Буның бәри раўажланыў, бир жерде тоқтап қалмай заман менен тең адым атыў ушын жазылды. Сынды дурыс қабыл етиң. Орайлық Азия мәмлекетлери турмысындағы әҳмийетли шахс, сиясий искерлиги бойынша дүнья экспертлери тәрепинен жоқары баҳаланып атырған Президентимизге жәрдемши қол-қанат болып, Өзбекстанды раўажландырыў ушын ҳәрекет етейик. Саўатсызлықтың емес саўат ҳәм раўажланыўдың үлгиси болайық.

Қәне, сәл азырақ сабыр етейик, ҳәкимият сайтлары еле де зор болады. Солай емес пе…

 

Лола Қаллыханова,

журналист

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 3-06-2018, 03:55 |
  • 2 581