Қарақалпақстандағы ҳәкимият сайтларының январь айы бойынша баҳасы

Хабарыңыз бар makan.uz ҳәм kruz.uz сайтларында турақлы түрде Қарақалпақстан Республикасының қала ҳәм районлары ҳәкимиятлары рәсмий сайтларының искерлиги ҳаққында рейтинг жәрияланып келинбекте. 2017-жылдың жуўмағы бойынша  kruz.uz усы жылдың  басында рейтинг жәриялаған еди. makan.uz сайтында болса, 2018-жыл январь айы жуўмағы бойынша ҳәкимият сайтлары ҳәм оларды жүргизиў бойынша ҳәкимлердиң итибарлылық рейтингин таярлаўды айтқан едик. Мине ўақыт таўып ўәдени орынлаўға киристик. Бир неше районлардың ҳәкимлери ҳәкимият сайтларына январь айынан баслап итибар қаратпаса да, февральды жаман басламады. Ҳәммесин избе-из айтамыз. Еслетип өтемиз, рейтингди баҳаға алмастырыўды мақул таптық. Сондай қылсақ ҳәммеге түсиниклирек болса керек. Ҳәкимият сайтларына мағлыўматларды жайластырыўда саўатлылық дәрежесине айрықша итибар қараттық. Соның менен бирге, район ҳәкимлериниң виртуал қабыллаўханасы болыўы керек деген шәртти қойдық. Демек, январь айы бойынша ҳәкимият сайтларының баҳалары менен танысың.

 

Кегейли районы. Кегейли районының ҳәкимият сайты kegeyli.rk.uz 17.03.2017-жыл «Markaziy saylov komissiyasida YeXHT DIIHB delegatsiyasi bilan uchrashuv bo‘lib o‘tdi» деген мағлыўмат пенен бир жыллық «уйқыдағы» сайт есапланады. Сайтты ашып көрсеңиз төмендеги жағдай. (16-февральда бир мағлыўмат салынды)

Қарақалпақстандағы ҳәкимият сайтларының январь айы бойынша баҳасы

 

Усы орында район ҳәкимине сайттың бир еки қәтесин айтып өтсек: сайтты ашқанда, ассалаўма алейкумнен баслап қәте жазылған жазыўға көзиңиз түседи.

Қарақалпақстандағы ҳәкимият сайтларының январь айы бойынша баҳасы

Оннан кейин сайтта Сизиң виртуал қабыллаўханаңыз жоқ. Мысалы, Беруний районы ҳәкиминиң район сайтында дым болмаса «Виртуал қабыллаўхана» деген жазыўы бар. Қапылғанда сондай жазыў қойыў керек шығар, «ЗА ТО» атына болса да бар ма, бар!

Январь айы бойынша ҳәкимият сайтына берилген баҳа – 2.

 

Беруний районы. Ҳәкимияттың beruniy.rk.uz рәсмий сайты февральда «оянып» баслады. Себеби усы жылдың 7-февраль күни узақ ўақыт үзилистен кейин мағлыўмат жайластырды.

Қарақалпақстандағы ҳәкимият сайтларының январь айы бойынша баҳасы

 

Бирақ, ол январь айы ушын ҳеш қандай тәсир көрсетпейди. Бул сайтқа буннан алдын ең соңғы рет 17.03.2017-жыл мағлыўмат жайластырылған. Беруний районы ҳәкими өткен жыл соңында Президентимиз Қарақалпақстанға келгенинде пахта егиўден кем пайда көрилип атырған жерлерде ашшы бурыш егиў анағурлым көбирек пайда бериўин Индонезия тәжирийбеси тийкарында түсиндирип берген еди. Сондай жақсы басламаны алып шыққан ҳәкимге район ҳәкимлиги рәсмий сайтында район турмысынан жаңалықлардың турақлы берилип барылыўына итибар қаратса екен, дегимиз келеди. Сондай-ақ, сайттағы виртуал қабыллаўхананың аты бар өзи жоқ екенинен бир хабар алып қойса мақсетке муўапық болған болар еди, деймиз.

Қарақалпақстандағы ҳәкимият сайтларының январь айы бойынша баҳасы

Январь айы бойынша ҳәкимият сайтына берилген баҳа – 2.

 

Қоңырат районы.

Қарақалпақстандағы ҳәкимият сайтларының январь айы бойынша баҳасы

Қоңырат районы ҳәкимиятының qongirot.rk.uz рәсмий сайты жақын күнлерден баслап жумыс баслады. Өткен жыл жуўмағы бойынша Жаслар аўқамы тәрепинен «Хошамет-2017» сыйлықлаў мәресиминде районның ҳәким орынбасары Камалов Бахтияр Шамшетдиновичке «Жылдың ең белсенди жаслар мәселелери бойынша ҳәким орынбасары» номинациясы менен сыйлық берилди. Буның ҳәкимият сайтының «жанланыўы»на тәсири болды ма, жоқ па, оны билмедик. Бирақ жақсы өзгеристи хошаметлеймиз. Өткен январь айында сайтта бир еки мағлыўматлар жайластырып турылды. Бирақ, район ҳәкиминиң вирутал қабыллаўханасы жоқлығы ҳәм берилген мағлыўматлардың саўатлылық пенен жазылыў дәрежеси төменлиги себепли баҳаны әдил шығардық деп ойлаймыз.

Январь айы бойынша ҳәкимият сайтына берилген баҳа – 2.

 

Мойнақ районы. Мойнақ районы турмысы менен ғалаба хабар қуралларында танысып жүргенимиз бенен, январьда ҳәкимият сайты muynaq.rk.uz’да ҳеш қандай мағлыўмат пенен таныспадық. Жақсы жаңалық, февраль айында сайтта жаңа мағлыўматлар берилди. Соның менен бирге, фотолары да жаңаланды.

Бирақ, және бир мәрте, бирақ, район ҳәкиминиң виртуал қабыллаўханасы жоқ, сайтта январьда ҳеш қандай жаңалық көрмедик.

Январь айы бойынша ҳәкимият сайтына берилген баҳа – 2.

 

Хожели районы. 30.09.2017-жылы «Хўжайлида 141 фуқарога электрдан асоссиз ёзилган қарздорлик 1 кунда ҳал этилди» деген мағлыўмат пенен район сайты xodjeyli.rk.uz елеге шекем ҳеш қандай мағлыўмат жайластырмай киятыр.

Қарақалпақстандағы ҳәкимият сайтларының январь айы бойынша баҳасы

Районда соннан берли не жаңалықлар болып атырғаны менен район ҳәкимиятының сайтынан емес ал kruz.uz дан жақында билдик. Ол сайтта район ҳәкиминиң Фурхад Юсупов пенен интервьюи берилди. Фурхадқа рахмет. Себеп пенен бул районда жаңадан-жаңа жойбарлар, жумыс орынлары жаратылажақ екенин билдик. Хожели районының ҳәкиминиң айтыўы бойынша, Хожели районы экспорт көлемин еки есеге көбейткен. Усы жылы 5 млн 400 мың долларлық өнимлерди экспорт етпекши. Жақсы жаңалықлар. Бирақ, Неге район ҳәкимиятының сайтында район турмысына байланыслы буннан басқа да жаңалықлар берилип барылмайды? Әпиўайы пуқаралар ушын Хожелиде нелер болып атырғаны менен танысыў имканияты жаратылмайды? Пуқаралардың шағым усынысы болса ҳәкимге хабарласыў ушын виртуал қабыллаўхана жаратылмаған? Районның аты Хожели ме ямаса Ходжейли?  көп сораўларға жуўап табалмадық.

Қарақалпақстандағы ҳәкимият сайтларының январь айы бойынша баҳасы

Январь айы бойынша ҳәкимият сайтына берилген баҳа -2.

 

Ҳәзирги ўақытта ҳәкимият сайтларына мағлыўматларды турақлы (ара-тура) жайластырып атырған ҳәкимият сайтларының айырымларында сол район ҳәкимлериниң виртуал қабыллаўханалары жоқ. Биз тырнақ ишинен кир излеп атырғанымыз жоқ, «мағлыўмат жайластырмайды, енди мағлыўмат жайластырғанда «виртуал қабыллаўхана» жоқ, деп шыққаны неси» деген ойға бармаўыңызды сораймыз. Себеби, ҳәкимият сайтында ҳәкимниң виртуал қабыллаўханасының жоқ екени, ҳәкимниң ҳәкимият сайтына, өзиниң виртуал қабыллаўханасына ҳеш қандай итибар бермейтуғынының көрсеткиши есапланады. Егер ҳәкимият сайтында ҳәкимниң виртуал қабыллаўханасы болғанында ҳәкимниң жеке өзи интернет арқалы пуқаралардан қандай мүрәжатлар келип түсти екен, деп ҳәкимият сайтын ашып көрген болар еди. Президентимиз өзиниң виртуал қабыллаўханасының бағдарламалық системасын жаңа версиясысын иске қосып, интернет арқалы мүрәжат етип атырған пуқараларға қолайлық жаратып атырған бир ўақытта, айырым район ҳәкимиятларының рәсмий сайтлары «Qaraqalpqastan Kompyuterlestiriw Orayi» тәрепинен «меннен кеткенше, ийесине жеткенше» принципи менен қол ушында исленген ГРАММАТИКАЛЫҚ ҚӘТЕГЕ ТОЛЫ, пәс дизайнли ҳалында «абырайды төгип» тур. Айырым, айырым деп дәл қайсы ҳәкимият сайтларын айтып атырғанымыз бенен төменде танысың.

 

Ҳәкимият сайтында ҳәкимниң «виртуал қабыллаўханасы» жоқ сайтлар

Дизими

Нөкис қаласы nukuscity.rk.uz

Беруний районы beruniy.rk.uz (виртуал қабыллаўхана деген жазыўы бар, иши бос)

Қараөзек районы qoraozak.rk.uz

Кегейли районы kegeyli.rk.uz

Қоңырат районы qongirot.rk.uz

Нөкис районы nukus.rk.uz

Шоманай районы shomanay.rk.uz

Елликқала районы ellikqala.rk.uz

Мойнақ районы muynaq.rk.uz

Хожели районы xodjeyli.rk.uz

Шымбай районы shimbay.rk.uz

Тахаткөпир районы taxtakopir.rk.uz

Қанлыкөл районы qonlikol.rk.uz (Қанлыкөл районы ҳәкиминиң 15-февраль күни жаңа http://kanews.uz/ сайты иске түсти. Жаңа сайтта ҳәкимниң виртуал қабыллаўханасы бар. Бирақ, биз жазған баҳалаў январь айы ушын болғанлықтан бул басламаны февраль айы ушын әлбетте есапқа аламыз)

 

Жоқарыда келтирилген районлардың ҳәкимият сайтларында «Байланыс» деген түйме бар. Бирақ бул байланыс дәл ким менен байланыс екени, оған ҳәким қәншелли дәрежеде итибар қарататуғыны белгисиз болғаны ушын да оны «виртуал қабыллаўхана» дәрежесинде емес деп таптық.

 

Ҳәкимият сайтында ҳәкимниң «виртуал қабыллаўханасы» бар сайтлар

Дизими

Төрткүл районы turtkulhokim.uz (16-февраль ҳалаты бойынша бул сайтта мағлыўматлар жаңаланбақта, бирақ бар)

Әмиўдәрья районы amudarya.uz.

 

Усы орында Әмиўдәрья районын айрықша атап өтемиз. Себеби, сайттың баслы тәрепинде «Интерактив хизматлар» түймеси киритилген болып, онда тек ғана район ҳәкиминиң жеке өзине ғана емес, ал «Давлат органи раҳбарлари қабулига ёзилиш», «Халқ депутатлари туман Кенгаши депутатига мурожаат йўллаш», сыяқлы қосымша хызметлерден де пайдаланыў имканы бар. Булардың қәншелли дәрежеде ислеўин еле тексерип көрмедик, бирақ, бул қосымшаларды қосыўды ойлап, оны ислеген адамды айтың!

 

Биз мақаламызды ҳәкимият сайтларының ҳәм оларды жүргизиў бойынша ҳәкимлердиң итибарлылық рейтинги бойынша жазып басладық. Жаман айтпай, жақсы жоқ. Сөздиң басын жаманлаўдан басладық, бирақ жақсы жумыс ислеп атырған ҳәкимият сайтларын айтпай кетиў - гүнә. Ҳәкимият сайтында виртуал қабыллаўханасы бары, жоғына итибар бермесе де, сайтта район турмысына байланыслы жаңалықлардың турақлы жаңаланып барыўына итибар берген ҳәқимлерге – алғыслар айтып олар менен таныстырамыз.

Январь айында район жаңалықлары менен турақлы танысытырып барған ҳәкимият сайтлары

Дизими

Қанлыкөл районы qonlikol.rk.uz - ҳәким Қосназаров Мэлс Идреисович;

Төрткүл районы turtkulhokim.uz - ҳәким Худайбергенов Неъматулла Маткаримович;

Әмиўдәрья районы amudarya.uz - ҳәким Йўлдашев Султонбой Ражапбаeвич.

Шоманай районы shomanay.rk.uz - ҳәким Янгибаев Баҳадыр Янгибаевич;

Усы орында Қанлыкөл районы ҳәкими Қосназаров  Мэлс  Идреисовичти айрықша көрсетип өтиўди мақул таптық. Себеби, ҳәкимият сайтында ҳәр күни район турмысына тийисли кеминде еки-үш мағлыўмат жәриялап барылды. Арасында кеткен айырым грамматикалық қәтелерди айтпағанда, бул район ҳәкимият сайтына жаңалықлар ушын тек ғана январь айы жуўмағы менен емес, ал өткен жыл жуўмағы менен де 5 баҳасын қоямыз.

 

Ал, өзлериниң сайтын жоқарыдағы дизимде таўа алмай атырған ҳәкимият сайтларына болса сизлер январь айында ҳәкимият сайтына «ара-тура» мағлыўмат жайластырған сайтлар дизиминен орын алдыңыз деймиз. Район (қала) турмысында күнде жаңалық болмайды, ҳәр күни мағлыўматты қай жақтан аламыз, деген сораў қоймақшы болсаңыз, биз жоқарыда район сайтын ҳәр күни жаңалап барған ҳәкимият ҳәм район ҳәкими менен таныстырдық. Телефонлары бар шығар...

Январь айында ҳәкимият сайтына «ара-тура» мағлыўмат жайластырған ҳәкимият сайтлары

Дизими

Елликқала районы ellikqala.rk.uz

Нөкис қаласы nukuscity.rk.uz (Қарақалпақстан хабар агентлиги саў болсын)

Қараөзек районы qoraozak.rk.uz

Нөкис районы nukus.rk.uz

Шымбай районы shimbay.rk.uz

Тахаткөпир районы taxtakopir.rk.uz

 

Күни менен жоқарыда нелер айтылғанын онша түсинбей қалған болсаңыз, төменде қысқаша кесте менен таныссаңыз болады.

 

2018-жыл январь айында Қарақалпақстан Республикасы бойынша ҳәкимият сайтларының ҳәрекет

Көрсеткиши

 

Турақлы мағлыўмат жайластырды

«Ара-тура» мағлыўмат жайластырды

Улыўма мағлыўмат жайластырлмады

qonlikol.rk.uz

turtkulhokim.uz

amudarya.uz

shomanay.rk.uz

 

ellikqala.rk.uz

nukuscity.rk.uz

qoraozak.rk.uz

nukus.rk.uz

shimbay.rk.uz

taxtakopir.rk.uz

beruniy.rk.uz

kegeyli.rk.uz

qongirot.rk.uz

muynaq.rk.uz

xodjeyli.rk.uz

 

Баҳасы – 5 *

 

Баҳасы – 3

Баҳасы – 2

 

Тақыятас районын билмеймиз. Ол бойынша кейинги баҳалаўда айтамыз. Неге төрт жоқ деп даўласпай-ақ қойың, ҳеш ким «төртлик» стипендия бережақ емес. Ал, неге үш, деп ҳайран қалып атырған ҳәкимият сайтларына болса, айтарым сайтларыңызды күнде сизлерден басқа мен де көрип бараман. Соның ушын баҳаның әдил екенин тән алың деймен.

* не ушын 5? Қанлыкөл менен Шоманай районы ҳәкимлериниң виртуал қабыллаўханасы жоқ. Бирақ, Қанлыкөлге сайтқа болған итибары ушын, ал Шоманайға қарызға бес қойдық.

Жуўмақ

Ҳәзир район, сол қатары қала ҳәкимлерине жүклетилген жумыс көлеми көп. «Қайсы бирине үлгериўди билмей атырған бир ўақытта, сайтты айтып, басты аўыртпағанда не қылады екен, интернетте сонша информациялық сайтлар бар емес пе, солар өзлери район турмысынан жаңалық жаза берсе болмай ма», деген сораў туўылыўы тәбийий. Хабарыңыз бар makan.uz, kruz.uz сайтлары турақлы түрде ҳәкимият сайтларынан алынған мағлыўматларды жәриялап барады. Неге? Бул заман талабы. Ҳәзир тек ғана жасларды емес, ал ҳәр бир пуқарамызды жат, жаман идеология менен зәҳарлемекши болған топылыслардан сақлаўымыз керек. Ол пуқараларымыз елде болсын яки оннан сыртта ҳәммесине теңдей дурыс мағлыўматлар жеткериўимиз керек. Сизге әпиўайы район турмысындай болып көринген мағлыўматлар үйден, Ўатаннан алыста жүргенлер ушын оғада қызық. Соның ушын биз ел хызметиндеги инсанлар пуқараларымызға жергиликли жаңалықларды турақлы түрде жеткерип барыўымыз керек. Бул шәрт. Президентимиз «Ҳәкимлер пахта менен шуғылланбайды. Билимлендириў ҳәм руўҳыйлық пенен бәнт болады», «Ҳәкимлер бир жылда кеминде еки мәрте ... заманагөй информация технологиялары...билимлендириў... тараўларындағы алдағы шет ел тәжирийбесин үйрениў ушын барыўы шәрт» деп айтқанын тереңнен ойлап, аңлап жететуғын ўақыт келип жетти.  

Ҳәзир елде ҳәм елден сыртта жүрген ҳәр бир пуқараларымызға дурыс, рәсмий мағлыўматларды жеткериў ушын айтылған сынды дурыс қабыллаң. Президентимиздиң өзи, мен халықтың қулыман, усы ел ушын ислеймен, мақсетим халықты разы етиў, деп жан күйдирип, бир тыным таппай атырғанда районның сайтын жүргизиў соншама не болыпты? Ҳүрметли ҳәкимият сайтына итибар бермей атырған ҳәкимлер Сизлердиң ислеп атырған жумысларыңыз аўыр, машақатлы. Сизлер көп жумысларды ислеп атырсыз, бирақ соны қолыңызда бар имканияттан пайдаланып әпиўайы ғана ҳәкимият сайтынан көрсетип барыўды билмей атырсыз. Ҳәкимият сайтын ҳәр қыйлы дереклерден алынған санда бар да, сапасы жоқ мағлыўматлар менен дурыс-қәтесине қарамай әйтеўир-әйтеўир толтырыў басқа, шын кеўилден тек ғана ҳәким емес ал, ҳәкимиятта халқымыз ушын жан күйдирип ислеп атырған ҳәр бир бөлимниң, ҳәр бир қәнигениң жумыс нәтийжесин көрсетип беретуғын мағлыўматлар менен жаңалап барыў басқа. Жуўмақ ретинде өз мийнетиңизди шын кеўилден ислеп атырған екенсиз, соларды халыққа жеткериўди жақсы шөлкемлестириң деймиз.

 

Лола Қаллыханова,

журналист

 

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 16-02-2018, 16:38 |
  • 954