Ул балалар ҳаққында 10 әжайип факт

 Бул мақалада бизиң сүйикли балажанларымыз ҳаққында ең қызық мағлыўматларды нәзериңизге усынамыз

 

 1. Ул балалар жүдә талантлы болып, оларда орташа IQ теңлес қыз балалалардан жоқары. Бирақ жигитлер мектеп ҳәм университетлерди қызларға қарағанда 30 % көбирек таслап кетеди.
 2. Олар бизди еситпейди. Туўры мәнисте ул балалардың еситиў қәбилети қызлардағыдай өткир емес. Соның ушын, улыңыз илтимасыңызды биле тура еситпегенге алғандай көринсе, қапа болыўға асықпаң, илтимасыңызды және бир мәрте қаттырақ даўыста қайталаң.
 3. Олар пул менен ислесиўди жүдә жақсы биледи. Ҳәттеки 4-5-жаслы ул балалардың 70%ти әпиўайы саўда-сатықты еплей алады.
 4. Олар абайлап жүриў ҳаққында ойламайды ҳәм буны туўылған ўақтынан баслап көрсетеди. Нәтийжеде ул балалар қызларға қарағанда 4 мәрте көп жарақатланады.
 5. Олардың организми қорғаўсыз болып, өспиримлик жасына жеткенше қызларға қарағанда көп кесел болады. Олар әсиресе дем алыў системасы ҳәм жүрек кессиликлерине мейил. Аутизм да ул балаларда көбирек ушырайды.
 6. Олардың ерк-ықрары жүдә беккем. Соның ушын ул балалар компьютер ойынларына үйренип қалыў, шегиў ҳәм соған усаған басқа үйренип қалыў әдетин қызларға қарағанда 80% тез ҳәм аңсат жеңеди.
 7. Олар реңди жақсы ажырата алмайды.
 8. Олардың саны дүнья көлеминде алып қаралатуғын болса, қызлар санынан көп. Бул жаңа туўылған балалар статистикасы болып, ҳәм 100 қызға 107 ул бала туўра келеди.
 9. Олар дүньяны басқаша көз бенен көреди. Ул баланың көзинде ҳәрекет жөнелис ҳәм тезликти парықлаўға жуўап бериўши клеткалар көп, соның ушын олар бул нәрселерди жүдә жақсы байқайды. Қызлар болса тийкарынан түрли реңлерге, нәрселердиң дүзилисине итибар береди.
 10. Олар бизди растан да жүдә жақсы көреди. Әдетте, қыз баланы дүньядағы ең меҳрийбан адам деп есаплайды. Бирақ, психологлардиң пикиринше, ул балалар ата-аналарына күшлирек байланған болып, бул мүнәсибет оларда бир өмирге сақланып қалады.

Дерек: «daryo.uz»

 

Аўдарма: makan.uz

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно • 18-12-2017, 13:29 |
 • 6 089