Мама

Болған ўақыя

 

Мама

 

Ешейин аўқат

 

Қазақстан Республикасы Қарағанды ўәлаяты. Бүгин ширкеўде баспанасы жоқ адамларға, жетим-жесирлерге бийпул аўқат тарқататуғын күн. Ширкеўге келиўшилердиң арасында ҳәр қыйлы адамлар бар. Аўқат тарқатып атырған хызметшининиң итибарын еки бийтаныс өзине тартты.  Ол усы жерде қанша ўақыттан берли ислесе де бул еки адамды алдынлары дым көрмеген екен. Аўқатлар тарқатылып ҳәмме үй-үйлерине тарқап кеткеннен соң да булар ҳеш кетиўге асықпады, яки улыўма кетиўди қәлеп турған жоқ. Биреўи жүзинен шырайы қашқан ер адам, қасына ергени жасы өтиңкиреген ҳаял. Кийимлери алба-далба болып кеткен. Булардың иркилиў себеби не екен, деген ой менен аўқат тарқатқан хызметши булардың қасына келип, неге үйлерине кетпей атырғанын сорады. Айыбы бар адамдай болып ер адам, оның жүзине жалтақ-жалтақ қарап тилге кирди, - бизлер бир фермадан қашып келдик. Баратуғын жеримиз жоқ. Ширкеўде түнеп қалсақ бола ма? - деп сораў берди. Хызметши қыйын жағдайларға түсип қалған адамларға жәрдем беретуғын «Қорғаў» деген шөлкемде ислегени ушын Нур-султан қаласындағы бас офисине қоңыраў етип байланысты.

- Бул жерде еки адам бар, биреўи еркек, екиншиси ҳаял адам. Баратуғын жеримиз жоқ, бир фермадан қашып келдик, деп атыр, жағдайлары аянышлы аҳўалда не қылыўды буйырасыз, - деди хызметши баслығына телефоннан.

- Олар менен жақсылап сөйлесип көриң ҳәм ким оларды бул ҳалға келтиргенин билиң. Оларды жойтып жүрген ағайын-туўысқанлары бар жоқлығын да сораң, яки қасларында ҳүжжетлери бар ма екен, соларды анықлап кризис орайына алып барың, - деди баслық.

Хызметши еки баспанасыз адам менен сәўбетлесип, ер адамның усы жасаў жағдайы өзине мақул екенин, бир өмир усылай жасап жүргенин анықлады. Ал, ҳаялдың болса сөз сөйлеўи қыйын болды. Оның қасында ески ҳүжжетлери бар екен. Ол өзиниң қай жақтан, қашан бул жерлерге келип қалғанын, билмейтуғынын айтты. Хызметши және баслығына қоңыраў етти.

- Ҳаял есин жойтқан, бирақ өзи менен бирге ҳүжжетлерин муқыят сақлап жүрген екен. Сөйлесиўге ҳәрекет еттим бирақ ол тек қасына береди, есиниң де дурыс екенлигине гүмәним бар, не қылыўды буйырасыз, - деди хызметши.

- Қасында ҳүжжетлери болса онда оны Нур-султанға алып келиң. Биз бенен бирге ислесиўши шөлкемлер менен биргеликте оның ким екенин анықлаймыз. Бәлким, излеп жүрген жақынлары бар шығар, - деди үмитли даўыс пенен баслық Анна.  

 

Даўамы бар…

 

Лалагүл Қаллыханова,

@QR_Istiqbolli_avlod

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 17-10-2020, 11:43 |
  • 5 649