МИНИСТРЛИК ОРНЫҢ МЕНШИК ЕМЕС…

       Ҳүрметли Президентимиз, ғалаба хабар қураллары менен тығыз ислеспеген басшы маған керек емес деген еди, усы мәселени тап кешеги байрам жыйналысында және бир мәрте қайталады.Тилекке қарсы, Президентимиздиң бул сөзи, қалаберсе нызамдағы талаплар жоқарыдағы басшы лаўазымларда отырған айырым бюрократлар тәрепинен бузылып атырғанлығы сыр емес.

       Ашық айтыў керек, “Коронавирус” кеселлиги менен аўырған наўқасларға хызмет көрсеткен медицина хызметкерлериниң ис ҳақысына анағурлым муғдарда қосымша ҳақы бериў механизми жәрияланды.

       Бул жақсы нийетте жәрияланған истиң изинде не бир қыңыр ҳәрекетлер қупыя түрде исленип атырғанлығы ашшы ҳақыйқат.

       Бир затқа “әттегенай-әттегенай” дегим келеди, редакцияға медицина тараўынан жүдә көп хызметкерлер келип, коронавирус кеселлигине шалынғанларға хызмет етиў мақсетинде карантин болған госпиталға кириў ушын шәртли түрде лаўазымлы шахсларға пул бериўимиз керек, медицинада маңлай теримиз бенен пул алыўымыз қыйын болып кетти, булда ҳеш гәп, наўқаслар дәрилерди көшеден алдырады, аўқатлардың сапасы жоқ деп наразылықларын билдиреди. Мейли, Сизиң мүрәжатты дизимге алайық десек, яқ керек емес, тек өзиңиз ушын айттым деп қарсылық көрсетеди. Бизиңше, олар өзлериниң жумысларынан айрылып қалыўдан қорқады яки арзагөй атанып кетемен деп ойлайды.

       Сонлықтан биз, медицина тараўында журналистлик тексериў өткериўди лазым таўып, усы жыл 21-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Ден саўлықты сақлаў министри А.Хамраев атына коронавирус кеселлиги менен наўқасланған шахслар жатқан емлеўханаларға кириў, наўқасларға, медицина хызметкерлерине жаратылған шараятларды үйрениў, олар менен қалаберсе, медицина хызметкерлери менен сәўбетлесиў ушын наўқаслар жатқан емлеўханаларға кириўге рухсат сорап хат пенен мүрәжат еткен едик.

 

МИНИСТРЛИК ОРНЫҢ МЕНШИК ЕМЕС…

 

ЖАЛҒАНДЫ КЕЛИСТИРЕ АЛМАҒАН МИНИСТР

        Редакцияға министрдиң жеке өзи 28-июль күни жуўап берип онда мынадай делинген:

      “Карантин зоналарына кириў қадаған. 23.03.2020-жылғы Министрлер Кабинетиниң 176-санлы қарарын көре, коронавирус инфекциясы анықланған наўқасларды емлейтуғын орынлар карантин орынлар болып есапланады, карантин орынларға кириў мүмкин емес” А.Хамраевтың бюрократлық сезимлери нызамнан үстин келип, редакция тәрепинен берилген сораўнамадағы бир неше талапларға толық жуўап бермеди.

       Министрдиң бул хаты жалған екенлигин аңлаған ҳалда Өзбекстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министри атына коронавирус инфекциясы менен наўқасланған шахслар жатқан емлеўханаларға кириўимизге рухсатпа деген сораў жолладық. Сораўымызға министрдиң биринши орынбасары жеке өзи “емлеўханаларға кириң, қәлесеңиз тиккелей реанимация бөлимине кириң, наўқаслар менен сәўбетлесиң, олардың дәртин, аўҳалын халыққа жеткериң, сергекликке шақырың” деген видеоны бизге жоллады.   

       Буннан тысқары министрликтиң мәлимлеме хызмети баслығы жеке өзи журналистлерди емлеўханаға, карантин орайына, кирмесин деген бирде-бир ҳүжжет жоқ, керисинше, олардан жәрдем сораймыз, деп жуўап берди.

       Енди өзиңиз ойланып көриң, ғалаба хабар қуралын алдаған министр әпиўайы халықты алдамайды деп ким кепиллик береди?

       “Тоқ кекирер, бар секирер, бай жекирер, аш өкирер”, дегендей неге енди айырым бюрократлар себебинен пақыр пуқара халық зыян көриў керек?  Зыян көрип атырғанлығы анық, себеби бул бойынша алдынғы санларда бир неше медицина тараўы бойынша мақала жәриялаған едик.

       Рәўият: бир күни жас журналист устазынан сорапты: “устаз, критика нешеге бөлинеди? - депти. Устаз жуўап берипти: критика екиге бөлинеди: жоқарыға ҳәм төменге. Сонда шәкирт түсинбей, ол не дегени, деп сораў берипти.

       Устаз басын шайқап: “критика жоқарыға дегени – бул сен төменде турып бесинши қабаттағы (этаж) басшыға шелек пенен суў атсаң, сол критика жоқарыға болады дегени, себеби атқан суўың басшының қасынада жетип бармайды, ал критика төменге дегени – сен жоқарыдан төменге шелек пенен суў атсаң, төмендеги пақыр пуқараның үсти ўайран болады” деп жуўап берипти.

       Тап сондай бизде А.Хамраев тәрепинен журналисттиң кәсиплик жумысына қастан тосық қылғанлығы ушын министрдиң бул ҳәрекети үстинен судқа мүрәжат еттик, көремиз әдил суд, әдиллик таяғын тақташаға қәйтип урар екен.

 

“Ел хызметинде”
газетасы Бас редакторы

Дәўлетмурат Тәжимуратов

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 8-10-2020, 18:18 |
  • 6 507