Пайтахтымызда Аллаяр Досназаровтың бюсти ашылды

 

Пайтахтымызда Аллаяр Досназаровтың бюсти ашылды

 

18-сентябрь күни пайтахтымыз Нөкис қаласында елимиздиң уллы перзенти, белгили мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Аллаяр Досназаров бюстиниң ашылыў салтанаты болып өтти.

Илажда Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Сенаты ағзалары, Қарақалпақстан Республикасы ҳүкимети ағзалары, министрлик, ведомоствалар, республикамызға белгили жазыўшы-шайырлар, Аллаяр Досназаровтың урпақлары, кеӊ жәмийетшилик ҳәмде ғалаба хабар қураллары ўәкиллери қатнасты.

Мәресимди Нөкис қаласы ҳәкими П.Турешев басқарып барды.

Салтанатлы илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Давлетов ашты ҳәм соңғы жыллары елимизде Ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында тарийхымызды қайта үйрениўге, миллий қәдириятларымызды қайта тиклеўге, әсиресе, репрессия қурбанлары болған ел азаматларының атларын мәңгилестириўге айрықша итибар қаратылып, бул бағдарда кең көлемли жумыслар әмелге асырылып атырғанын айрықша атап өтти.

 

Президентимиз усы жылдың 31-август күни “Шейитлерди еслеў” қыябанында репрессия қурбанлары ҳаққында: “Бул инсанлар ҳақыйқый жетекшилер, белсенди зыялылыр, әдебият, мәденият ғайраткерлери, басқаша айтқанда, миллетимиздиң, халқымыздың ең  қәлеўли ўәкиллери еди. Көз алдыңызға келтириң, егер олар репрессия етилмегенде Ўатанымыздың раўажланыўы ушын, илим, экономика, мәденият ҳәм әдебиятымыз ушын қандай уллы жумыслар ислеген болар еди, халқымызды алға баслар еди”, – деген еди.

 

Тоталитар дүзим дәўиринде елимиздеги мыңлаған бийгүнә инсанлардың “Халық душпаны” сыпатында жазықсыз жазаланғанын бийкарлап болмайды. Мине усындай наҳақтан жазаланған халқымыздың пидайы перзентлериниң бири, белгили мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Аллаяр Досназаров болып саналады.

Өзиниң қысқа өмири даўамында Аллаяр Досназаров терең билими ҳәм тәжирийбеси, шебер шөлкемлестириўшилик уқыбы, ўатансүйгишлиги менен жәмийетшилик арасында кеңнен танылып, ел арасында үлкен ҳүрмет ҳәм абыройға еристи.

Әсиресе, оның Қарақалпақстан Автономиялы областын дүзиўдеги айрықша мийнетлерин, халқымыздың миллий өзгешеликлерин анықлаў мәселелериндеги шөлкемлестириўшилик уқыбын, миллий-мәмлекетлик шегараларды белгилеўдеги жанкүйерлигин, сондай-ақ, руўхый-ағартыўшылықты раўажландырыў жолындағы пидәкерлик хызметлерин қанша мақтаныш етсек те арзыйды.

Уллы бабамыздың атын мәңгилестириў, оның халқымыз ушын ислеген мийнетлерин кеңнен үгит-нәсиятлаў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң 2019-жыл 28-ноябрьдеги мәжилис протоколы менен быйылғы жылы бабамыздың атына қойылған көше бойына оның бюстин орнатыў, Аллаяр Досназаров ҳаққында өзбек ҳәм қарақалпақ тиллеринде илимий китап баспадан шығарыў, илимий-конференция шөлкемлестириў, оның өмир ҳәм мийнет жолына бағышланған сахналық шығарма ҳәм ҳүжжетли фильм таярлаў сыяқлы бир қатар ийгиликли ислердиң әмелге асырылыўы белгилеп алынды.

 

Ашылыў салтанатында Қарақалпақстан халық жазыўшысы А.Султанов, Қарақалпақстан халық шайыры, сенатор Г.Аннақиличева, Аллаяр бабамыздың урпағы П.Досназарова бабамыздың өмир ҳәм мийнет жолы ҳаққында тоқталып, оның ҳүрметине ашылып атырған естелик бюсти бәршемиз, әсиресе, жасларымыз ушын жақын тарийхымыздан сабақ беретуғын, бабамыздың атын ҳәм қаҳарманлығын еслетип туратуғын, мәрт ата-бабаларымызға мақтаныш сезимлерин оятатуғын, жас әўладты ўатансүйиўшилик ҳәм миллий қәдириятларымызға ҳүрмет руўхында тәрбиялайтуғын гөззал зыярат орнына айланатуғынын атап өтти.

 

Жыйналғанлар Аллаяр Досназаров бюстине гүллер қойып, оның естелигине ҳурмет көрсетти.

 

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети

 

М.Ҳабибуллаев түсирген сүўретлер

 

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 18-09-2020, 12:24 |
  • 1 280