Лаў етип жанып, өшти де кетти. Бир сиңлиниң кайғысы…….

Лаў етип жанып, өшти де кетти. Бир сиңлиниң кайғысы…….

 

Тахтакөпир районлық емлаўханасының тез жәрдем бөлиминиң фельдшер-мийирбийкеси коронавирустан 32 жасында қайтыс болды. (Жиемуратова Алия Жаңабаевна, 5.06.1988-28.07.2020)

Makan.uz’ға журналистикада қатар оқыған достымнан хат келди. достым маған өзиниң аўыр жоғалтыўын айтып, әжапасы туўралы жазған ўақыяны сайтымнан шығарып бериўимди сорады. Оның өтинишин орынлап атырман.

Ҳәр сапар төркиниме қыдырып барғанымда  таксиде яки жолда өзим теңлес  адамлар менен менен саўбетлескенимде  мени танымай турса «Алия Хожамурат деген барғо, соның сиңлисимен, скорыйда ислейтуғын,» деп таныстырыў мен ушын үлкен мақтаныш еди. Себеби, ажапамның   ақкөкирек минези, кеңпейиллилиги, ашық минези соншелли  еди, ҳатте ол бул пазыйлети менен ағайин-туўысқанлардың, қурбы-қурдасларының, аўылдағы азлы көпли танысларынның  кеўлинен орын  ийелеген еди.  Маған салыстырғанда ол қатты ақ-көкирек, ҳәр қандай жағдайда да тек күлип туратуғын еди. Мен оның тап усы минезин жақсы көретуғын едим, ҳәтте көпшилик досларым маған «сен ҳеш Алияға усамайды екенсең» деп те айтқан.  Ҳәр қандай жағдайда да мени ҳәмийше қоллап-қуўатлайтуғын еди, әкемиздиң өлиминен соң иним екеўмиз анама ҳәм оған қатты сүйенетуғын едик.  Ағайын туўысқанларымыз,  қурбы-қурдаслары менен соншелли жақсы қатнасатуғын еди, ҳәтте мен оған «не оншелли той-мерекеден қалмайсаң?» деп сын пикир билдиретуғын едим.

Лаў етип жанып, өшти де кетти. Бир сиңлиниң кайғысы…….

 

Ол бул кең пейиллилиги менен коллективиниң арасында да ҳәммениң кеўлинен шығып үлгерген еди. Есаплап қарасам 11 жылдан аслам ўақыт мийирбийке болып ислеген екен. Жумысында ҳәмме сен тамырға жақсы түсе аласаң деп, шыпакерлердиң ең исенимли жәрдемшисине айланды.  Ким аўырып илтимас етсе де, яқ деместен биринши жәрдем бериўге  таяр еди.  Солай болса да мен оған укол салдырыўдан қорқып, «Яқ, саған исенбеймен» деп күлетуғын едим.

Аттең, сум әжел оны арамыздан ерте 32 жасында алып кетти. Изинде перзенти, ери, ата-анасы ҳәм ағайын-туўысқанлары зар жылап қалдық. Оны соңғы мәнзилге өз үйинен емес, бирақ өмириниң ярымы сол жерде өтип, екинши үйине айланған емлеўханадан кәсиплеслери гүзетти. Ал мен болсам карантин қағыйдалары кушейттирилгенлиги себепли Тахтакөпир районы шегара постына келип турған  иниме ғана  тек аралықтан турып  кеўил айта алдым.

Ол халық хызмети жолында елимиздиң басына түскен усындай қыйын күнлерде мийирбийкелик антына садық қалып жанын қурбан етти.  Илайым, жатқан жери жайлы болып, алла о дүньясын бергей. 

Енди буннан былай «Районда ким дегенниң  қызысаң?» деп сораса өзимди «бурын бухгальтер болып ислеген Жаңабай ағаның қызыман», егер дым танымай атырса «бурын скорыйда ислеген Алияның сиңлисимен» деп таныстыраман.

Лаў етип жанып, өшти де кетти. Бир сиңлиниң кайғысы…….

 

Емлеўханада жатырған пайытында қоллап-қуўатлап турған ҳәм ең соңғы мәнзилге шығарып салған барлық районлық тез жәрдем бөлиминдеги ажапамның досларына, кәсиплеслерине рахметимди айтаман. Илайым, ҳеш бир ерди зайыбынан, перзентти анасынан, ананы болса перзентинен, сиңлини әжапасынан айырмасын.

Бағыйла Жиемуратова

 

Makan.uz атынан марҳумның шаңарақ ағзаларына терең қайғырыў менен кеўил айтамыз.

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 29-07-2020, 20:05 |
  • 8 011