Күйеўинен айрылған ҳаял, әкесиз қалған 5 перзент

Күйеўинен айрылған ҳаял, әкесиз қалған 5 перзент

 

Тез жәрдемде шофёр болып ислеген Давлетназаров Қурбанбай Жолдасбаевич жумыс ўақтында Covid-19 жуқтырып 12-июль күни қайтыс болды. Оның изинде қалған бала-шағасынан ҳеш ким хабар алмады.

Makan.uz’ға муңын бөлискен ҳаялдың жазғанлары.

 

«Мен Күмисбаева Бийби. 1970-жылы туўылғанман. Нөкис қаласы Ботаника көшесинде тураман. Мениң күйеўим Давлетназаров Қурбанбай 1970-жылы туўылған еди. Ден саўлық тараўында Тез жәрдем хызметинде шофёр болып ислеп келди.

Усы жылдың 1-3-5-июль күнлери жумысқа барып келип 9-июль күни жумысқа жарамай қалды. Ден саўлығы болмады, температурасы көтерилип 3 күн аўырды. 9-июль күни саат 06:00 де Тез жәрдемди шақырдым. Тез жәрдемдегилер, - температураға бара алмаймыз, поликлиникаға хабар бериң, - деп телефонды жаўып таслады. Өзи аўырыў қатты жанына батқан соң күйеўим Тез жәрдемге қайта қоңыраў етип, - мен сол Тез жәрдемде ислеп аўырыў жуқтырып алдым, неге келмейсиз, - дегеннен соң келип күйеўимди емлеўханаға алып кетти.

Оны алдын Қалалық емлеўханаға, кейин сол күни Жуқпалы кеселликлер емлеўханасына жатқызды. 9-10-11-12-июль аралығында күйеўим сырттан дәри әкелип бериң деп хабарласты. Сораған дәрилерин инилери жеткерип берди. Усы күнлер аралығында бирде-бир доктор күйеўимниң жағдайы туўралы айтпады.

Өзим күйеўим менен телефон арқалы сөйлесип турдым. 12-июль күни сөйлескенимде ИВЛ аппараты ислемей атырғанын, электрик шақырып атырғанын айтты. Мен таңғы саат 4 тен баслап саат 8 лер аралығында сөйлесип турдым. Күйеўим дем жетиспей атырған болса, ол аппаратта болыўы керек емес пе, ямаса аўырып атырған адам электрик күтип отырыўы керек пе? Буларда аппаратта жетиспейди шамасы.  

- Еки күннен тәўир болып шығаман, - деген күйеўимди, иште не болса да қараўсыз қалдырып өлтирип алды деп ойлайман. Сол ўақытқа шекем емлеўханадан бирде-биреўи хабарласып, күйеўимниң жағдайын айтқан жоқ. Ҳәжетханалары да «общий» екен, сол күни ол барыўға қыйналып жатырман деди.

12-июль күни болса, емлеўханадағылар сыртқа шығып, - күйеўиңиз өлип қалды, жер таярлаң, - дегенин еситип, шокқа түсип қалдым. Күйеўимниң кийимлери жоқ. Қол телефонын 4 күннен кейин сорастырып таўып алдық.

 

Усы ўақыт аралығында Ден саўлықты сақлаў тараўында ислеген докторлардың сол аўырыў менен қайтыс болғанын еситтим, Телеграмда кеўил айтып қойылған халық хызметинде деп. Ал, сол тараўда, бирақ шофёр болып халыққа хызмет еткен күйеўиме неге кеўил айтылмайды?

Күйеўим, - жумыста жүрип аўырыў жуқтырып алдым, сенлер де тексерилиң, - деп емлеўханада жатып айтты. Соң, өзим емлеўханада жатып, тексерилип шықтым. Балаларымды келип тексерип кетти. Еле усы күнге шекем тесттиң жуўабын билмей отырмыз.

 

Шофёр, доктор, фельдшер форма кийгени менен аўырыў адамды изоляторға алып тасыў жоқ болып тур. Неге аўырыў адамды усылай тасытпады? Күйеўим вирусты аўырыў адамды машинаға мингизип-түсирип жүрип жуқтырды деп ойлайман. Ол Қалалық емлеўханада тести «положительный» шыққан адамларды Жуқпалы кеселликлер емлеўханасына тасыды. Сол ўақытта аўырған адамларды қоршап, формаларды аўырыў адамға кийгизип тасыўы керек еди. Сонда күйеўиме аўырыў жуқпаспеди.

 

Оны ең соңғы рет 9-июльда көрдим. Арадан үш күн өтип ол дүньядан өтти. Еки күннен тәўир болып шығаман деп отыр еди. 12-июль күни кеште қайтыс болғанын айтып, әўледен орын таярлап, сол жақта күтиң деди. Соннан бизлер әўлеге барып, орын таялап күттик. Саат 21:00лерде Миллий гвардия ҳәм Медицина хызметкерлери 3 машинада келип бизлерге улыўма түсиник берместен кетип қалды.

 

Мен бес балам менен үйде отырман. Балаларымыздың үлкени 26 жаста кишкенеси 8 жаста. Жумыс жоқ. Бағыўшымыздан айрылып қалдық. Күйеўим қайтыс болғалы берли усы ўақытқа шекем бирде-биреў келип жағдайымызды сораған жоқ. Күйеўимниң денесин емлеўханадан туўры қойымшылыққа апарды. Әўледе жумыс ислеп атырған адамларға бир имам келип, ана қәбирге жақынламаң аўырыў жуғады депти. Ол қандай имам? Өлип қалып жан жағы дәриленип көмилген адамнан қандай аўырыў жуғыўы мүмкин?

Оннан да аўырып атырған ҳеш қандай қоршаўға алынбаған адамнан қорқсын, яғный, наўқас адамды изоляторға алып тасысын демекшимен шофёрларға. Үйиңизде бала-шағаңыз күтип отыр. Өлиден емес, тириден қорқың».

 

 

Тез жәрдемде шофёр болып ислеген, Covid-19 жуқтырып 12-июль күни қайтыс болған Давлетназаров Қурбанбай Жолдасбаевичтың өмирлик жолдасы бизге күйеўи менен ең соңғы телефон қоңыраўының жазыўын берди.

 

 

Бүгин, 22-июль күни Давлетназаров Қурбанбайдың ҳаялы Бийби апа makan.uz’ға қоңыраў етип және бир шағымын айтты.

«Мен күйеўим туўралы алдын жазған едим, мине қайтыс болғанына 10 күн болды. Еле өлгенин тастыйықлаўшы «өлим қағазы» жоқ.
Әўлеге апарып көмип таслады, жан жағы көринбейди. Кимди көмип келгенимди де билмеймен. Басқа биреўди көмген шығарман деген ойым да бар. Ҳеш ким, ҳеш зат айтпаса сол туўралы дәлил жоқ. адам өлгени ҳаққында өлимин тастыйықлаўшы қағазды бирге бериўи керек емес пе еди? Ҳеш болмаса өлиминиң номери болыўы керек-ғой. Өлими ҳаққында не жазамыз деп 10 күннен берли ойланып отыр ма екен? Ден саўлықты сақлаў министрлигине арза бергениме де 7 күн болды. Ҳеш қандай өлим қағазы ҳаққында хабар жоқ. Несин ойланып отыр? Covid-19дан қайтыс болғаны анық болып тур-ғой».

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 20-07-2020, 22:16 |
  • 7 069