Муҳаббаты ушын гүрескен нөкисли жаслар ўақыясы

2019-жылдың 15-ноябрь күни Алматы қаласының социаллық қамсызландырыў басқармасынан (Әлеуметтік әл-ауқат басқармасы – қазақша атамасы) Өзбекстан Республикасынан келген шаңарақ шығындыханада жасап атырғаны ҳаққында мағлыўмат келди, деп жазылған Қазақстан Республикасының Родник жәмийетлик қорының хатында. «Истиқболли авлод» Республика социаллық информациялық орайының Қарақалпақстан Республикасы бөлиминиң хызметшилери бул хатты makan.uz’ға да жиберди.

Анықланыўынша, бул шаңарақтың ийелери тийкары Қарақалпақстанның Нөкис қаласы 22-киши районынан болып, олар Ермекбай Қурбаниязов (1986-жылы туўылған), жүкли ҳаялы Лалагүл Арзуева (1989-жылы туўылған), 4 ер жетпеген перзентлери – Арзуева Жасмина (2013-жылы туўылған), Арзуева Жанара (2015-ж.т), Арзуева Жансая (2016-ж.т) ҳәм Арзуев Дәўлетияр (2019-ж.т) болып шықты. Алматы қаласы Әлеуметтік әл-ауқат басқармасы Родник жәмийетлик қорынан ерли зайыпқа ҳүжжетлерин ислеп Ўатанына қайтарыўда жәрдем бериўин сораған.

 

Муҳаббаты ушын гүрескен нөкисли жаслар ўақыясы

 

Makan.uz жәриялаған видеодағы инсанлар Ермекбай менен Лалагүл.

Ҳәзир олардың үш перзенти 2-санлы Балалар клиникалық емлеўханасында. Ал олардың қызы ержетпегенлердиң адаптация орайында, себеби олардың ҳүжжетлери жоқ.

Лалагүлдиң өзи ҳәзирги ўақытта жүкли. Шаңарақтың бир перзенти туўылғанынан кейин қайтыс болған. Бир қызы болса жүре алмайды, бирақ ақылый раўажланған (диагнозы ДЦП). Ермекбай менен Лалагүлдиң некелери рәсмий дизимге алынбағаны да ҳүжжетлерди рәсмийлестириўде қыйыншылық туўдырмақта.

Тийкары Нөкистен болған бул шаңарақтың Қазақстанда баспанасыз, контейнерде жасаўына олардың өз ата-аналарына қарсы шығып турмыс қурыўы себеп болған.

Қазақстан Республикасының Родник жәмийетлик қорының берген мағлыўматы төмендегише:

Ермекбайдың айтыўына қарағанда, олар Лалагүл менен Өзбекстан-Қазақстан шегарасын 2012-жылдың ақырында шаңарақ қурыў мақсетинде кесип өткен. Себеби, ата-аналары олардың турмыс қурыўына қарсы болған. Усыншама ўақыт аралығында олар ҳәр жерде ҳәр қыйлы жумыслар ислеп өзлерин ҳәм перзентлерин бағып келген. Олардың соңғы жумыс ислеген орны Түркистан ўәлаяты болып, келиншеги менен әпиўайы жумысшы болып ислеген. Бирақ, олар ол жерден кетип шығындыханадағы контейнерге жайласқан.

Бизге «Истиқболли авлод» Республика социаллық информациялық орайының Қарақалпақстан Республикасы бөлиминиң хызметкери Надира Берекееваның мәлим етиўинше, Ермекбайдың да, Лалагүлдиң де жақынлары оларға қандай да бир жәрдем бериў нийетинде болмаған.

Қазақстан Республикасының Родник жәмийетлик қорының берген мағлыўматынан:

Родник тәрепинен 2019-жылдың 16-ноябрь күни шаңарақтың ер жетпеген 3 баласы лимфо түйинлериниң асқыныўы ҳәм аязлаў кеселликлери менен 2-санлы қалалық балалар клиникалық емлеўханасына жатқарылған.

Үлкен перзенти өзин тастыйықлаўшы ҳүжжетлериниң жоқлығы себепли ержетпегенлердиң адаптация орайына жайғастырылған.

18-ноябрь күни ерли-зайыплылар ижарадағы үйге орналастырылған, бирақ олар сол күнниң өзинде ол жерден шығып кетип, «Береке» жәмийетлик қоры тәрепинен усынылған жайға барып жайғасқан. Усы қордың директоры Сулейменова Багдашаның берген хабарына қарағанда, ата-аналар ҳеш қандай себеп айтпастан ол жерден де шығып кеткен.

Ҳәзирги ўақытта ерли-зайыплы Алматының Ожет посёлкасында контейнерде жасап келмекте (Алматы қаласы Әлеуметтік әл-ауқат басқармасы оларды усы жерден тапқан еди).

Ерли-зайыплардың қолларында өзлериниң пуқаралығын тастыйықлаўшы ҳүжжетлери ҳәм перзентлериниң туўылғанлығы ҳаққындағы гүўалықлары жоқ. 

Родник тәрепинен 19-22-ноябрь күнлери аралығында Алматы қаласындағы 5-санлы ҳәм Алматы ўәлаятының Иле районының туўыў үйлеринен медициналық жазыўлар алынған. Бул ҳүжжетлер тийкарында Алматы қаласындағы Өзбекстан Республикасы Бас консуллығы тәрепинен елге қайтыў сертификатлары берилген.

Қалған еки ер жетпеген балаларының туўыў үйлеринен медициналық жазыўлар бар.

19-ноябрь күни болса Родник тәрепинен ата-ананың қайтыўы ушын сертификатлар алынған. Ҳәзирги ўақытта шаңарақтың төртинши перзентине қайтыў ушын сертификат алыў қыйыншылық туўдырмақта. Себеби анасы туўыў үйинен шығарда медициналық жазыў алып шықпаған. Бул туўыў үйи Түркистан ўәлаятында жайласқан болып, бул ҳүжжетти алыў жумыслары да баслап жиберилген.

Ҳәзирги ўақытта болса Родник қоры Миграциялық полиция басқармасынан бул шаңарақтың Өзбекстан ҳәм Қазақстан ҳүкиметлериниң 2012-жыл 7-сентябрьдеги келисимине бола ҳеш қандай ҳәкимшилик жуўапкершиликке тартылмастан елине қайтарыў сораўына унамлы жуўап күтпекте.

Қазақстан Республикасының Родник жәмийетлик қорынан бизге бул шаңарақ туўралы мағлыўмат берген қәнигениң айтыўынша, егер бул ерли-зайыплы оралман сыпатында Қазақстанда қалыўды қәлесе буны әмелге асырыў имканы бар. Бирақ, буның ушын пуқаралардың өзин тастыйықлаўшы ҳүжжетлери, 3 ер жетпеген перзентине туўылғанлық ҳаққындағы гүўалықлар керек.

Makan.uz сайтын оқып барыўшы, ҳәзирги ўақытта Алматы қаласында болып турған жерлесимиз Хурзипа Полатбай қызының көмеги менен биз Ермекбай менен байланыстық. Ермекбай аўылға барып келиўге қәрежети жоқлығын, егер илажи болса мәмлекетлик органларға сораўнама жибериў арқалы олардың ҳүжжетлерин рәсмийлестирип бериўде жәрдем сорады. Сонлықтан-да биз «Истиқболли авлод» Республика социаллық информациялық орайының Қарақалпақстан Республикасы бөлиминиң хызметкери Надира Берекеева менен байланыстық. Қәнигениң мәлим етиўинше, Өзбекстан Республикасы пуқараларының елге қайтарылыў қәрежети толық төленеди, Конституцияда белгиленген нызам бойынша ҳәр бир адам өзи қәлеген жеринде ҳәм елинде жасаў ҳуқықына ийе. Егер бул шаңарақ Қазақстанда жасаўды таңласа, оларға ҳеш қандай иркиниш жоқ, бирақ есаптан шығып кетиў ушын да елге келип керекли ҳүжжетлерди жыйнаў кереклиги айтылмақта.

Ермекбай менен Лалагүлди шығындыханада жасап атырғанын Қазақстанның журналистлери тапқан ҳәм олар туўралы арнаўлы репортаж ислеўди режелестирген. Жақын күнлерде олар туўралы мағлыўмат телеканалда шығыўы да мүмкин, дейди Қазақстан Республикасының Родник жәмийетлик қоры қәнигеси.

Биз бул шаңараққа қолдан келгенше жәрдем бериў ҳәрекетиндемиз. Бирақ барлық жумыс олардың өз қәлеўинде болып қалмақта. Себеби, Родник қоры оларға жасаў ушын баспана берген, бирақ олар өзлери ол жерде жасаўдан бас тартқан. Соның менен бирге, телефон арқалы сәўбетте Ермекбайдың өзи де Қарақалпақстанға қайтып, бул жерде жасап қалыў нийетинде емеслигин, ҳүжжетлерди рәсмийлестирип жүриўге болса қәрежети жоқлығын мәлим етти.

Шаңарақтың шама менен елге қайтарылыўы усы жылдың 2- ҳәм 7-декабрь сәнелеринде болыўы режелестирилген.

«Истиқболли авлод» Республика социаллық информациялық орайының Қарақалпақстан Республикасы бөлими соның менен бирге makan.uz сайты да мәмлекетлик органларға исенген ҳалда бар имканиятты иске салып бул шаңараққа жәрдем бериўге таяр.

Сөзимиздиң жуўмағында болса, ҳәзирги ўақытта бул шаңараққа жыллы сөзи, ямаса жәрдем қолы менен көмек бериўди қәлеўшилер болса Ермекбайдың +77475436310 телефон номерине шығып байланысыўы мүмкинлигин билдиремиз. (Мағлыўмат ушын, Ермекбайдың телефон номери ватсап, телеграм мессенджерлеринде жоқ).

Бул ўақыяның барысы бойынша және қосымша мағлыўмат беремиз.

 

Лола Қаллыханова,

журналист

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 28-11-2019, 23:55 |
  • 7 444