Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарарына түсиник

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарарына түсиник

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «2018-2022-жылларда Ыссылық тәмийнаты системасын раўажландырыў бағдарламасы ҳаққында»ғы қарарына түсиник

Халық және социаллық тараў объектлери ушын қолайлы шараят жаратыўда ыссылық ҳәм ыссы суў тәмийнаты бойынша үзиликсиз ҳәм сапалы хызмет көрсетиў ең әҳмийетли факторлардан саналады.

Елимизде орайластырылған ыссылық тәмийнаты системасы 1950-1970-жылларда ашық суўды бөлистириў және имарат ҳәм объектлердиң ысытыў системаларын ыссылық тармақларына жалғаў схемасы тийкарында шөлкемлестирилген.

Монтажлаўда кем қаржы жумсалатуғын, бирақ пайдаланыўда үлкен қаржы талап ететуғын бундай орайластырылған ыссылық тәмийинаты системаларының өзине тәнлиги ишки ысытыў системасы ҳәм ыссылық тармақлары қубырларының хызмет етиў мүддетиниң қысқалығы, ыссылықты ислеп шығарыў, транспортировка ҳәм тутыныўда эксплуатация қәрежетлериниң жоқарылығы, тармақлар арқалы суў жеткерип бериў ҳәм ыссылық қуўатлылығы тәмийнатында белгиленген нормадан артық қаржы сарпланыўы менен көзге тасланады.

Бүгинги күнде қазанхана үскенелери ҳәм тармақларының гөнергени себепли әмелдеги ыссылық тәмийнаты ситемасында ыссылық дәреклеринен оптимал дәрежеде пайдаланыўдың имканы болмай атыр, бул болса ыссылылық тәмийнаты кәрханаларының жумысына, тутыныўшыларды ыссылық хызмети ҳәм ыссы суў менен тәмийинлеўдиң сапасына кери тәсир көрсетпекте.

Орайластырылған ыссылық тәмийнатынан ажыратылған айырым көп квартиралы жайлар көбинесе сертификатқа ийе болмаған ҳәм өрт қәўипсизлигине кепиллик берилмеген газ ҳәм электр үскенелери менен ысытылмақта.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «2018-2022-жылларда ыссылық тәмийнаты системасын раўажландырыў бағдарламасы ҳаққында»ғы қарары тутыныўшыларға ыссылық энергиясын жеткерип бериўдиң сапасын арттырыў ҳәм үзликсизлигин тәмийинлеў ыссылық тәмийнаты системасын заманагөй үнемлеўши ҳәм аз энергия жумсайтуғын технологияларды енгизиў тийкарында жаңалаў және модернизациялаў, жанылғы-энергетика ресурсларынан нәтийжели ҳәм ақылға уғрас пайдаланыўға байланыслы илажларды избе-из әмелге асырыў мақсетинде қабыл етилди.

Усы қарар менен елимизде ыссылық тәмийнаты системасын буннан былай да раўажландырыў бойынша төмендеги тийкарғы ўазыйпалар белгилеп берилди:

ыссылық тәмийнаты системасына энергияны ҳәм ресурсларды үнемлейтуғын жаңа технологиялар менен үскенелерди, соның ишинде, қайта тикленетуғын энергия дәреклеринен пайдалана отырып енгизиў;

көп квартиралы турақ жай фонды, социаллық ҳәм басқа да объектлердиң орайластырылмаған ыссылық тәмийнаты системасын энергия нәтийжелилиги жоқары болған жергиликли қазанханалар қурыў, сондай-ақ, шаңарақларға жеке тәртипте ишки ыссылық тәмийнаты системасын орнатыў арқалы раўажландырыў;

физикалық ҳәм моральлық жақтан гөнерген, үнемлемейтуғын қазанхана агрегатларын, истен шыққан магистрал ҳәм бөлистириў ыссылық тармақларын модернизациялаў және реконструкциялаў, алмастырыў;

энергия ресурсларын пайдаланыў ҳәм өндирилиўиниң өлшем бойынша есапқа алыныўын әмелде қолланыў, тутыныўшыларды ыссылық тәмийнаты хызметлерин есаплаў ҳәм төлемлерди әмелге асырыўға автоматластырылған есапқа алыў системасын енгизиў.

Қарарда 2018-2022-жылларда орайлық қазанханаларды, ыссылық тармақларын, жергиликли қазанханаларды модернизациялаў ҳәм реконструкциялаў, энергия нәтийжелилиги жоқары болған, соның ишинде, гелиоқурылмаларды қолланыў арқалы жергиликли қазанханалар қурыў, квартираларға жеке тәртипте ишки ыссылық тәмийнаты системасын орнатыў параметрлери, сондай-ақ, ыссылық тәмийнаты системасын раўажландырыўдың комплексли илажлары тастыйықланды.

Бул қарарда Бағдарламаның өз ўақтында ҳәм нәтийжели әмелге асырылыўы ушын Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлери жуўапкер болып, сондай-ақ, ыссылық тәмийнаты хызметлерин көрсетиў (өндириў, тасыў, бөлистириў ҳәм пайдаланыў)диң барлық басқышлары есапқа алынған ҳалда жойбарларды әмелге асырыўға комплексли қатнасты нәзерде тутатуғын Ыссылық тәмийнаты системасын комплексли раўажландырыў ҳәм модернизациялаў концепциясын ислеп шығыў белгиленди.

Жоқарыда атап өтилген жойбарларды әмелге асырыў ушын Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик бюджети, жеке меншик турақ жай мүлк ийелери ширкетлериниң өз қаржылары, коммерциялық банклердиң кредитлери, жумысты бөлип алып ислеўши шөлкемлердиң қаржылары ҳәм Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлигиниң Турақ жай коммуналлық хожалығын раўажландырыў қоры қаржылары есабынан 1,7 триллион сум ажыратылыўы нәзерде тутылған.

Қарарда жергиликли қазанханалар ҳәм квартиралардың ишиндеги жеке тәртиптеги ыссылық тәмийнаты системасының энергия нәтийжелилиги бойынша қала қурылысы нормалары менен қағыйдаларын ислеп шығыў, имарат ҳәм объектлердиң жойбарларында оларға қуяш коллекторларын орнатыўды нәзерде тутыў, сондай-ақ, қуяш коллекторларын тазалаў, сынақтан өткериўге ҳәм қолланыўға байланыслы мәмлекетлик стандартларды ислеп шығыў белгиленген.

Сондай-ақ, 2018-жылдың 1-январынан баслап елимизде энергия нәтийжелилиги жоқары болған жергиликли қазанханаларға, квартираларға жеке тәртипте орнатылатуғын ишки ыссылық тәмийнаты системаларын ислеп шығыўды шөлкемлестириў және оларды Санаат кооперациясы тийкарында таяр өнимлер, комплектлеўши буйымлар ҳәм материаллар ислеп шығарыўды жергиликлилестириў бағдарламасына киргизиў нәзерде тутылған.
Усы қарардың орынланыўы:

бириншиден, қала ҳәм район орайларында ыссылық тәмийнаты системасын түпкиликли жақсылаў, халық ушын социаллық-турмыслық қолай шараятлар жаратыў;

екиншиден, барлық категориядағы тутыныўшыларды ыссылық энергиясы ҳәм ыссы суў менен тәмийинлеў;

үшиншиден, нәтийжелилиги жоқары болған қазанхана ҳәм насос үскенелерин орнатыў, сондай-ақ, заманагөй технологияларды қолланыўдың есабынан тәбийғый газ және электр энергиясын үнемлеў имканиятын береди.скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 4-05-2017, 15:04 |
  • 347