2017-2021-жыллары Аралбойы аймағын раўажландырыў

2017-2021-жыллары Аралбойы аймағын раўажландырыў

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ
2017-2021-ЖЫЛЛАРЫ АРАЛБОЙЫ АЙМАҒЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ МӘМЛЕКЕТЛИК БАҒДАРЛАМАСЫ ҲАҚҚЫНДА
(Өзбекистан Республикасы нызам ҳүжжетлери топламы, 2017-ж., 4-сан, 49-статья)


Аралбойы аймағында экологиялық ҳәм социаллық жағдайды, халықтың жасаў шәраятларын жақсылаўға, Арал теңизиниң экологиялық апатшылығы акыбетлерин жумсартыў бойынша инвестиция жойбарларын өз ўақтында ҳәм нәтийжели әмелге асырыўға бағдарланған илажлар комплексин әмелге асырыў мақсетинде:
1. Аралбойы аймағы халқының турмыс шәраятлары ҳәм сапасын жақсылаўға бағдарланған 2017-2021-жылларда Аралбойы аймағын раўажландырыў Мәмлекетлик бағдарламасы (кейинги орынларда Мәмлекетлик бағдарлама) 1-қосымшаға муўапық тастыйықлансын, онда төмендегилер нәзерде тутылады:
жаңа жумыс орынларын жаратыў, халық бәнтлигин тәмийинлеў, сондай-ақ аймақтың инвестициялық тартымлылығын жақсылаў бағдарында комплекс илажлар әмелге асырыў;
суў тәмийнаты системасын раўажландырыў ҳәм халықтың таза ишимлик суўы менен тәмийинлениў дәрежесин арттырыў, канализация, санитария ҳәм хожалық шығындыларын пайдаланыўды жақсылаў;
аймақта ден-саўлықты сақлаў системасын еле де раўажландырыў ҳәм халық генофондын сақлаў илажларын әмелге асырыў;
аймақта жасаўшы халықтың үй-жай шараятларын жақсылаўға бағдарланған илажларды әмелге асырыўды даўам еттириў, көп квартиралы үйлерди оңлаў, сонда-ақ балалар ҳәм спорт майданшаларын қурып, үйлерге тутасқан аймақларды абаданластырыў;
аймақтың халық жасаў пунктлерин транспорт, инженерлик ҳәм коммуникация инфрадүзилмесин раўажландырыў, суўғарыў ҳәм сыртқы жарытыў тармақларын жетилистириў, Нөкис ҳәм Үргениш қаласының заманагөй энергия үнемлейтуғын технологияларды енгизген ҳалда ыссылық тәмийнаты системаларын жақсылаў.
2. 2017-2021-жыллары Аралбойы аймағын раўажландырыў Мәмлекетлик дәстүриниң әмелге асырылыўын муўапықластырыў ҳәм де системалы бақлаўды тәмийинлеў ушын 2-қосымшаға муўапық қурамда Республика комиссиясы дүзилсин.
1-2-қосымшалар рус тилинде.
Мәмлекет бағдарламасының аймақ дәрежесинде әмелге асырылыўын нәтйижели шөлкемлестириў ушын Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси ҳәм Хорезм ўәлаяты ҳәкимлиги, Қарақалпақстан Республикасы – Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң баслығы басшылығында ҳәм Хорезм ўәлаятында – ўәлаят ҳәкими басшылығында тап усындай комиссиялар шөлкемлестирсин.
Өзбекистан Республикасы Финанс министрлиги, Экономика министрлиги, Ден-саўлықты сақлаў министрлиги, Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги, Халық билимлендириў министрлиги, Аўыл ҳәм суў хожалығы министрлиги, Тәбиятты қорғаў мәмлекетлик комитети, Мәмлекетлик архитектура ҳәм қурылыс комитети, «Ўзкоммунхизмат» агентлиги, сондай-ақ тармақ мекемелери ҳәм хожалық бирлеспелери Аралбойы аймағын раўажландырыў Мәмлекетлик бағдарламасын әмелге асырыў бойынша министрликлер ҳәм мекемелердиң баслықлары басшылығында турақлы жумыс алып барыўшы исши топарларды шөлкемлестирсин.
3. Аралбойы аймағын еле де раўажландырыў, халықтың турмыс жағдайын ҳәм сапасын түпкиликли жақсылаў илажларын әмелге асырыўды финанслық жақтан исенимли ҳәм турақлы тәмийинлеў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Финанс министрлиги жанында Аралбойы аймағын раўажландырыў фонды (кейинги орынларда – Фонд) шөлкемлестирсин.
Төмендегилер фондты шөлкемлестириў дереклери етип белгиленсин:
Өзбекистан Республикасы Тиклениў ҳәм раўажланыў фондына өткерилиўи керек болған қаржылардың он пайызы;
Автомобиллерге газ толтырыўшы компрессор станциялары тәрепинен сатылатуғын тәбийғый газге арнаўлы инвестициялық үстеме ҳақының он пайызы;
Өзбекистан Республикасының Мәмлекетлик бюджетиниң мақсетли қаржылары, соның ишинде орайластырылған инвестициялар;
Халық аралық финанс институтлары ҳәм басқа сырт ел донорларының жеңилликли кредитлери (қарызлары);
физикалық ҳәм юридикалық шахслардың, қәўендерлик фондларының грантлары, ықтыярлы төлемлери, сырт ел донорларының қаржылары;
Фондтың ўақтынша бос қаржыларын жайластырыўдан түсетуғын дәрамтлар;
Нызам ҳүжжетлеринде қадаған етилмеген басқа қаржыландырыў дереклери.
Өзбекистан Республикасы Финанс министрлиги бир ай мүддетте Фонд жумысын шөлкемлестириў бойынша қарар жойбарын ислеп шықсын ҳәм оны тастыйықлаў ушын Министрлер Кабинетине киритсин.
4. Төмендеги мәнзиллерде жайласқан санаат тараўында (автомобиллерге газ толтырыўшы компрессор станцияларынан тысқары) жаңа шөлкемлестирилип атырған микрофирмалар ҳәм киши кәрханалар:
Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ, Шоманай, Қанлыкөл, Тахаткөпир, Шымбай районларында, Хорезм ўәлаятының Янгирақ ҳәм Қўшкўпир районларында – 2027-жылдың 1-январына шекем мүддетке;
Қарақалпақстан Республикасы ҳәм Хорезм ўәлаятының қалған районларында – 2022-жылдың 1-январына шекем мүддетте бирден-бир салық төлемин төлеўден азат етилсин.
5. 2017-жылдың 1-февралынан баслап Қарақалпақстан Республикасы ҳәм Хорезм ўәлаятында жайласқан балалардың мектепке шекемги билимлендириў мекемелери, айырым пәнлер терең үйретилетуғын қәнийгелестирилген мектеп-интернатлардағы тәмийнаты ушын, «Баркамол авлод» орайларындағы, музыка ҳәм көркем-өнер мектеплериндеги шынығыўлары ушын ата-аналарының ҳәр айлық төлеми муғдарлары, сондай-ақ, халықтың мәденият ҳәм дем алыў орайларындағы төлем муғдарлары республика бойынша белгиленгенинен 2 есе кем дәрежеде орнатылсын.
6. 2017-жылдың 1-февралынан баслап Қарақалпақстан Республикасы ҳәм Хорезм ўәлаятында мүтәж шаңарақларға, биринши нәўбетте, жалғыз пуқаралар, пенсионерлерге, бағыўшысы нәгиран шаңарақларға ҳәм де басқа кем тәмийинленген тайпадағы халық ҳәм шаңарақларға аўыл (мәҳалле) пуқаралар жыйынларының комиссиялары қарарына муўапық тайынланатуғын ең кем ис ҳақының 2 есесинен 5 есесине шекем муғдарда бир мәрте берилетуғын материаллық жәрдем көринисинде социаллық напақаның жаңа түри енгизилсин.
Өзбекистан Республикасы Финанс министрлиги мәпдар министрликлер ҳәм мекемелер менен биргеликте бир ай мүддетте мүтәж шаңарақларға социаллық напақа тайынлаў ҳәм төлеў тәртиби ҳаққындағы Нызам жойбарын ислеп шықсын ҳәм оны тастыйықлаў ушын Министрлер Кабинетине киритсин.
7. 2017-жылдың 1-февралынан баслап сондай тәртип орнатылсын, оған муўапық Қарақалпақстан Республикасы ҳәм Хорезм ўәлаяты халқы ушын темир жол ҳәм авиажолаўшылар билетлерин сатыў арнаўлы жеңиллетилген тарифлер бойынша әмелге асырылады.
Өзбекистан Республикасы Финанс министрлиги «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ҳәм «Ўзбекистон ҳаво йўллари» МАК пенен биргеликте бир ай мүддетте жолаўшылардың тийисли тайпалары ушын арнаўлы жеңиллетилген тарифлерди тастыйықласын.
8. Өзбекистан Республикасы Сыртқы экономикалық байланыслар, инвестициялар ҳәм саўда министрлиги, Финанс министрлиги, Орайлық банки, Сыртқы ислер министрлиги Аралбойы халқын таза ишимлик суўы менен тәмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, экологиялық жағдайды жақсылаў бойынша жойбарларды қаржыландырыў ушын сырт ел донорлардың техникалық жәрдем қаржыларын (грантларын) тартыў бойынша кешиктирип болмайтуғын илажлар көрсин.
9. Бул қарардың орынланыўын қадағалаў Өзбекистан Республикасы Бас министри А.Н.Ариповқа жүкленсин.


Өзбекистан Республикасы Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ
Ташкент қаласы, 2017-жыл 18-январь, ПҚ-2731-сан


Аўдарма: makan.uz

Фото: ЎзА
скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 31-01-2017, 08:26 |
  • 808