Байлыққа бай — қаратаў ямаса «TITAN CEMENT» жумыс баслады

Жорға тулпардай желисли минген машинамыз ал­ған бағытымыз Қаратаўға тезирек жетиўге жер танабын қуўырып желигеди. Көлигимиздиң айнасына қардың майда унтақ қырпықлары күшсиз урылады.

Тәбияттың тилсими алыстан жети реңге бөленген «айқулақ» көзимизге оттай басылды. Хал­қымыздың ийгилигине хызмет ететуғын жаңа заводтың иске түсетуғын күни, тәбият­тың инам еткен әжа­йыбатын жақсы нийетке жорыдық. Елимизге, халқымызға жеткериўге «арзыйтуғын» хош хабар, жаңалық таң пердесин серппей атырып, Қаратаў сапары бизди жолға шақырды.

Неше әсирлерден берли асаў тәбияттың дүбелей, боран, бәле-апатларына қасарысып бас иймеген Қаратаў ашыўынан қайтып, халқымызға жүзин қаратты. Тәбийғый байлықларын қызғанып, баўырлап жатырған Қаратаў ғәрезсизликтен соң халқымызға мол-молақай «несийбесин» шашты. Оны халық бирлиги қорғаны тымсалына теңесек те қәтелеспеймиз. Дүньяда таўсыз еллер аз емес.

Шексиз сары қумлар менен мийдей далаңлыққа жайласқан Қаратаў қайта оянып, жаңаланыў қушағында. Жаңадан тырнағы беккем қуйылған заманагөй өндирис кәрханалары бой көтерип, ел көшип келип, қоныс баспақта.

Бүгин елимиз үлкен қурылыс майданына айланған. Заманагөй архитектуралық үлгиде қурып пайдаланыўға тапсырылған имаратлар, барлық қолайлылық­ларға ийе турақ жайлар, қала ҳәм аўылларымыз келбетин, жамалын унамлы тәрепке өзгертти. Азада, абат көшелер халқымыздың кейпиятын көтермекте. Ең әҳми­йетлиси, «биз буннан да жақсысына ылайықпыз» деген әжайып пикир кеўиллерине уялап, халқымыздың өз күшине исенимине үмит оятып атыр.

Қурылыс тараўындағы реформалар кең адым атпақта. Әсиресе, жергиликли тәбийғый байлықлардан, минераллардан нәтийжели пайдаланыўдың әдиси шынт­лап қолға алынғаны тараўдағы тилге тийек етерлик жаңалыққа айланды. Өзимизде ислеп шығарылған қурылыс материаллары, сырт еллерде таярланған өнимлерден сапа жағынан қалыспайтуғыны ис жүзинде дәлилленди. «Қоразқант сырт елдики десе, жатып жалайтуғын» әдеттен, ескилик сарқытынан қутылып атырмыз. Инвестициялар алып келиниўи, сырт елли шериклеслер менен тығыз ислесиўлер жаңа басқышқа шығыўы, раўажланыўы­мызға унамлы тәсирин тийгизбекте.

Қурылыс тараўындағы тағы бир тарийхый ўақыя ­ Қаратаўдың етегинде Қараөзек районы «Жамансай» елатында қәд көтерген «TITAN CEMENT» ЖШЖ қоспа кәрханасының иске түсиўи, мине усы реформалардың мийўеси. Жойбар баҳасы 37,8 миллион АҚШ доллары болған бул кәрхана тийкарынан сапалы цемент өнимлерин ислеп шығарыўға қәнигелескен. «Миллий банк»тен алынған кредит есабынан  16,8 миллион АҚШ долларына Қытай мәмлекетинен ең заманагөй үскенелер алып келип орнатылды. Бул жумысларды әмелге асырыўда Қытайдың «Jiangsu Pengfei Group Co. Ltd» компаниясының хызметкерлери жақыннан жәрдем берди.

Байлыққа бай — қаратаў ямаса «TITAN CEMENT» жумыс баслады

 

Байлыққа бай — қаратаў ямаса «TITAN CEMENT» жумыс баслады

 

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: 1. Кәрхананың сыртқы көриниси. 2. Инженер Б.Сапаров жумыс пайытында.

Жаңа заводтың ашылыў салтанатына жыйналғанлардың жүзлериндеги толқынланыў, қуўанышларына қыстың желимик  аязы саясын сала алмады. Усыншама мийнетиниң жемисин көриў, олардың кеўиллерине бәҳәрдиң жағымлы самалын сепкенге мегзеттик.

Ашылыў салтанатында сөзге шыққан Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, соңғы еки жыл ишинде Президентимиз басшылығында елимиз экономикасының барлық тараўларында тарийхый өзгерислер менен жаңаланыўлар жүз берип атыр­ғанын, кең көлемли қурылыс жумысларын алып барыўда «TITAN CEMENT» кәрханасы әҳмийетли орын тутатуғынлығын атап өтти. Буннан соң Қытайдың «Jiangsu Pengfei Group Co. Ltd» компаниясының жетекши қәнигеси Лу Йи, «Өзқурылысмате­риаллары» акцио­нерлик жәмийети баслығының орынбасары Б.Бабақулов, «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикасы бөлиминиң баслығы Ш.Уснатдинов, «TITAN CEMENT» ЖШЖ қоспа кәрханасының баслығы Б.Панаев шығып сөйлеп, жыйналғанларды жаңа заводтың иске түсиўи менен қызғын қутлықлады.

Байрам руўхында өткен ашылыў салтанатында кәрхананың қурылысында көзге түскен бир қатар қурылысшыларға қымбат баҳалы саўғалар тапсырылды.

Кәрхананың бой көтериўинде, хал­қымыз ийгилигине хызмет ететуғын имарат, турақ жайлар қурып тилге түскен Бахтияр Панаевтың тараўға таслаған туңғыш қәдеми. Кәрхананың қанаты қатайыўына исенемиз. Жойбар сызылыўынан тырнағы қуйылып, ҳәр бир қаланған гербиш, Қытайдан келтирилген үскенелердиң орнатылыўына шекем не бир түнлер кирпик қақпай атқарғанлықлары бүгинги қуўанышлы күнде шаршағанларын умыттырды. Жаңа кәрханада жылына 200 мың тонна цемент ислеп шығарылады. 

Кеўиллерге заўық бағышлайтуғын нама астында символлық лента кесилди. Жаңа жыл байрамы қарсаңында қуўаныш, шадлықтан кейпияты таўдай көтерилген 280 жумысшылар дәслепки жумыс күнин баслады. Көпшилиги жаслар екенлиги кәрхананың келешегине исеним оятады. Ислеп шығарылып атырған өнимлер тек ишки базарымызды тәмийинлеп қалмастан, соның менен бирге, қоңсылас сырт ел мәмлекетлерине экспортқа шығарылады. Бул жерге автоматластырылған заманагөй үскенелер орнатыл­ған болып, оларды қытайлы қәнигелер бенен бирге, жергиликли жаслар басқармақта. Келешекте заводтың өндирислик қуўатлылығы еле де арттырылады.

Олардың қуўанышларынан тәсирленип аспанға қараймыз. Өкпелеген баладай қабағын үйген бултлар тарқап, күнниң жүзи күлимлеп бизге қарап тур. Ол да бизлердиң шадлығымызды бөлискендей сыңай танытты. Аспанымыз да, жеримиз де өз жақсы тилегин билдиргенге жормаллап, жолға рәўана болдық. Бундай салтанатқа жети ықлым ҳәўес етсе арзыйды, деген ойлар қыялымызда шарқ урар еди.

 

Қонысбай РЕЙМОВ,

«Еркин Қарақалпақстан» газетасының өз хабаршысы.

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 26-12-2018, 14:24 |
  • 641