Кеселлик белгилери болмаған наўқаслар үйде қалай емлениўи керек?

Кеселлик белгилери болмаған наўқаслар үйде қалай емлениўи керек?

Коронавирусқа қарсы гүресиў штабы ағзасы Барно Адилова жуўап береди:

 

Наўқас ҳәм оның жақынлары төмендегилерге итибар бериўи шәрт:

 

Биринши гезекте наўқас бөлеклениўи, бөлмеге кириў ҳәм шығыў қатаң шегараланыўы тийис.

 

Екиншиден, ажыратылған бөлме терезелери бар, самаллатыў имканияты болыўы шәрт. Бул бөлме күнине 3-4 мәрте самаллатылыўы ямаса терезе айнасы көп ўақыт ашық болыўы тийис. Кондиционерлерден абайлап пайдаланыў керек, өйткени олар бөлмедеги ҳаўаны қурғатыў менен бирге, надурыс пайдаланылғанда аязлаўға себеп болыўы мүмкин.

 

  Үшиншиден, бөлмеде ҳәр 2-3 сааттан ығаллы тазалаў өткерилиўи лазым. Буның менен наўқастан ҳаўа тамшы жолы менен ажыралған вирусты түрли жүзелерде жабысып қалыўдан ҳәм сол арқалы шаңарақтың басқа ағзаларына жуғыўының алды алынады.

 

  Төртиншиден, наўқастың жеке буйымлары (ыдыс-табақ, сүлги, кийим-кеншек) 60 дәрежеден жоқары температурадағы суўда бөлек жуўылыўы ҳәм зыянсызландырылыўы тийис.

 

  Бесиншиден, ҳаўа ыссылығын итибарға алған ҳалда, күнине 3-5 литрге дейин жыллы суйықлық ишилиўи керек. Бунда муздай ҳәм газли, мазалы ишимликлер қатаң қадаған етиледи. Суйықлықлар тийкарынан минерал суў, жыллы шай (лимонлы, имбирьли, қақлы шай), компот, түрли дәрилик өсимликлер демлемеси болыўы мүмкин.

 

Суйықлықтың көп муғдарда берилиўи вирустың тәсириндеги зәҳәрлениў – интоксикацияны азайтыў менен бирге, қанның қойыўласыўына жол бермейди. Суйық қан арқалы шыпалы шөплер, азық-аўқат арқалы алынған витамин ҳәм минераллар ҳәрбир органға толық жетип барады.

 

  Алтыншыдан, наўқас күнине кеминде 5 мәҳәл аўқатланыўы тийис, бунда 11:00 ҳәм 16:00де шай бериледи. Тийкарынан суйық аўқатлар, күнине 400 граммнан аз болмаған мийўе ҳәм палыз, сүт өнимлери ҳәм көк шөплерди қабыл етиўи керек. Майлы, қуўырылған, ашшы, шор ҳәм ярым ҳалда таяр аўқатлар (ҳот-дог, гамбургер, чипс ҳәм басқалар), қамырлы аўқатлардан ўақытша бас тартыў лазым.

 

Бахтымызға ҳәзир писикшилик мәўсими басланып атыр. Мийўе ҳәм палыз өнимлерине айрықша итибар бериў тийис, себеби олар тәбийий витаминлер дәреги есапланып, әсиресе вирус жуққан дәўирде қурамында С витамини көп болған алма, шиповник, петрушка, укроп, қызыл болгар бурышы, капуста сыяқлы дәрман болатуғын өнимлер ҳәмме ушын әҳмийетли.

 

Сондай-ақ, наўқас орында үзликсиз жатпастан, азанда дене тәрбиясы ҳәм күн бойы 10 минуттан бирнеше мәрте аңсат болған физикалық шынығыўларды орынлаўы лазым. Бул шынығыўлар арқалы организмде қан айланыўы жақсыланады ҳәм органлар толық ислеўи тәмийинленеди.

 

Наўқас бул дәўирде алкоголь ҳәм темеки өнимлериниң зыянлы тәсири және де көп болыўын умытпаўы тийис.

 

Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги / Үйде қалың

https://t.me/qrdssm/896

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 4-08-2020, 22:05 |
  • 1 864