Презентация: Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Шамсуддин Баҳауддиновтан тәрбиялық мазмундағы жаңа китаплар

 

Презентация: Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Шамсуддин Баҳауддиновтан тәрбиялық мазмундағы жаңа китаплар

 

2019-жылы 18-май күни саат 11_00 де Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педогогикалық институтының Мәжилислер залында Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы, Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний орта арнаўлы ислам билим журты директоры Шамсуддин Баҳауддинов авторлығындағы китапларының презентациясы болып өтти.

Презентация: Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Шамсуддин Баҳауддиновтан тәрбиялық мазмундағы жаңа китаплар

 

Өткерилген презентацияға Мийнет ветераны, нураный Қ.Камалов, Өзбекстан Илимлер Академиясы Академиги, философия илимлериниң докторы, профессор Ж.Базарбаев, философия илимлериниң докторы К.Алламбергенов, Филология илимлериниң докторы, профессор Ш.Абдиназимов, институт оқытыўшылары ҳәм жаслар  қатнасты.

Презентацияны Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педогогикалық институтының ректоры Байрам Отемуратов кирис сөзи менен ашып берди.

Академик Ж.Базарбаев илим жолында алып барылған тынымсыз мийнетлери нәтийжесинде дөрелген бул китапларды зия нурларын таратып киятырған институтқа келип презентация, соның менен бирге институт китапханасына саўға етиўи биз ушын үлкен бахыт ҳәм институт жәмәәтин қуўанышқа бөлегенин айтып өтти.

Бул китаплар илимий әҳмийетке болғанлықтан сабақлық ретинде ислам мәнаўияты, ислам философиясы, ислам мәнаўияты, ислам руўҳыйлығы арқалы ислам дини туўрылыққа, адамгершиликке, бүгинги күн ҳәм келешекке қарай талпыныў, «Ислам дини – ғалабалық мәдениятқа қарсы беккем иммунитет» екенлигин келтирип өтти.    

Презентация: Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Шамсуддин Баҳауддиновтан тәрбиялық мазмундағы жаңа китаплар

 

Буннан соң Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы, Нөкис қаласындағы Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний орта арнаўлы ислам билим журты директоры, автор Шамсуддин Баҳауддинов сөз алып, бәршемизге белгили дүнья цивилизациясының раўажланыўына мүнәсип үлес қосқан уллы алымларымыздың шығармаларын үйрениў ҳәм сол тийкарда олар жазып қалдырған бай бийбаҳа мийрасты келешек әўладқа жеткериўдиң бүгинги күндеги әҳмийети ҳаққында кең түрде өз пикирлерин билдирди.

Елимиз басшысының 2018-жылдың 20-21-январь күнлери Қарақалпақстанға келген сапары даўамында Нөкис қаласындағы Имам ийшан Муҳаммад жоме мешитинде болып, бул жерде нураныйлар ҳәм имам-хатиблер менен ушырасыў пайтында да имам-хатиблеримизге, биринши нәўбетте, ата-бабаларымыздан қалған бийбаҳа мийрас болған ески қол жазбаларды үйренген ҳалда қолланбалар ҳәм шығармалар жазыў бойынша тапсырма бергенлигин айтты ҳәм мине усы тийкарда, өзиниң де халқымызға сап ислам дининиң мазмун ҳәм мәнисин ашып беретуғын бир қанша китаплар үстинде көп жыллардан берли жумыс алып барып атырғанын айтты. Ол өз мийнетлери нәтийжесинде ҳәзирги күнге келип: “Кәмил инсан”, “Саламат ана ҳәм бала - жәмийет гиреўи”, “Ораза пазыйлети”, “Намаз оқыў қағыйдалары”, “Марҳумларға азар бермейик” - (Диний орталықты саламатластырыў, муқаддес ислам динин сап ҳалда халқымызға жеткериў), “Қурбанлық китабы”, “Сарф сабақлығы”, “Шамаили Муҳаммадия”- (дүнья жүзи халқына ибрат болатуғын ең пәк ҳәм гөззал қәсийетлер ийеси Пайғамбарымыз Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўассалламның сыпатлары); “Ибадати Исламия”- (Дин ҳәм шәрият, итиқад, әмел мәселелери); “Ислам мәрипаты: негиз ҳәм түсиник” - (Ислам дининиң бүгинги тарийхы, турмысымызда тутқан орны ҳәм әҳмийети), “Ислам динине улыўма тәрийп” - (“Ислам дининиң мазмун-мәнисин түсиндириўши),  “Ҳаж ҳәм умра қолланбасы” - (Ҳаж ҳәм умра ибадатына тийисли мәселелер), “ИШИМ- (Ирақ, шам ислам мәмлекети) фитнасы”, “Интернетке ин қурған өрмекшилер” - (Социаллық тармақлардан қорғаныўдың әҳмийети) ҳәм тағы басқада китаплары баспадан шығарылып, халқымызға инам етилгенлигин билдирди.

Сондай-ақ, ол:

“Көп жыллық тәжирийбе ҳәм мийнетлеримиздиң жемиси сыпатында биринши рет қарақалпақ тилинде дүньяға келген “Қураны кәрийм мәнилериниң қарақалпақ тилинде аўдарма ҳәм тәфсири” китабының биринши басылымы баспадан шығыўы ғәрезсиз елимиздеги диний тараўда исленип атырған қайырлы ислерден болып есапланады.

Бул жоқарыда келтирилип өтилген китаплар, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси тәрепинен тастыйықланған кесте тийкарында Республикамыздағы қала ҳәм район ҳәкимликлери, министрлик, жоқары оқыў орынларына, мәкеме ҳәм шөлкемлерге бийпул тарқатылды.

Бул аўдармадан соң, китап жазыўға болған умтылыўымыз тоқтап қалмайды, ҳәзирде Ўатанласымыз, уллы муҳаддис Имам ал-Бухарийдиң “Саҳиҳ ҳәдислер” топламын, Пайғамбарымыздың тарийхынан сөз етиўши китаплар үстинде жумыс алып барып атырмыз, жақын күнлерде халқымыз нәзерине усыныў алдында турмыз”,- деп өз сөзин жуўмақлады ҳәм автор Шамсуддин Баҳауддинов саўға ретинде Институт мәлимлеме ресурс орайы ушын арналған жәми 1200 дана китапты Институт ректоры Б.Отемуратовқа салтанатлы тәризде тапсырды.  

Соң мийнет ветераны, нураный Қ.Камалов сөз алып, соңғы жыллары  елимизде әмелге асырылып атырған реформалар, соның ишинде диний тараўда әмелге асырылып атырған үлкен жаңаланыўлар ҳаққында айтып өтти.

«Көп жыллық тәжирийбе ҳәм мийнетлериниң жемиси сыпатында биринши рет жарық көрген “Қураны кәрийм мәнилериниң қарақалпақ тилинде аўдарма ҳәм тәфсири” китабының биринши басылымының баспадан шығыўы ғәрезсиз елимиздеги диний тараўда исленип атырған қайырлы ислерден есапланады.

Әлбетте, аўдарма жумысы, соның ишинде Аллаҳ тааланың Кәламы болған Қураны кәриймди ондағы аятлардың мазмун-мәнисин түсинген ҳалда аўдарма ислеў, бул, әлбетте, уллы ҳәм машақатлы ис болып есапланады.

Президентимиз Шавкат Миромонович Нью-Йорк қаласында БМШ Бас Ассамблеясының 72-сессиясындағы баянатында Президентимиз дүньяға мүрәжат етип, ислам билимин үйренген, оны билген адам ҳеш қашан жаман иске қол урмайды деген еди. Ҳақыйқатында да ислам тәлийматы инсанларды жақсылыққа, кеңпейилликке, тынышлықты қәдирлеўге, илим алыўға бағдарлаўшы уллы тәлиймат екенин тастыйқламақта деген сөзлерин келтирип өтти ҳәм де динлер тарийхы ҳәм оның ҳәзирги күнимизге шекем жетип келиўиндеги қыйыншылықлар ҳаққында сөз ете отырып, бул шығарылған китаплар ислам дининиң мазмун-мәнисин түсиндириў, оны халыққа жеткериў келешек әўладты тәрбиялаўда үлкен из қалдыратуғына ҳәм «Ислам тәлиматы тийкарында талабаларға сабақ бере алған педагог – ең жетик педагог» екенлигин айтып өтти.   

Буннан соң презентацияға келген мийманлардан  Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық философия илимлериниң докторы К.Алламбергенов, Филология илимлериниң докторы, профессор Ш.Абдиназимов сөзге шығып бул китаплардың әҳмийети, мазмун ҳәм мәнисине баҳа берип, келешек даўамшыларының мәнаўий камалатының жоқарыланыўына өз үлесин қосатуғын тәрбиялық әҳмийети бай мийнетлер екенлигин атап өтти ҳәм өзлериниң китаплар ҳаққында унамлы пикирлерин билдирди.

Презентация даўамында өз-ара сораў-жуўаплар бөлиминде қатнасыўшылар тәрепинен берилген саўалларға тийисли жуўаплар берилди. Презентация - мәжилиси салтанатлы ҳәм көтериңки кейпиятта өтти.

Дерек: paziylet.uz

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 18-05-2019, 18:42 |
  • 581