Келешек қурыўшылары - ел таянышы

Итибар. Имканият. Мийнет ҳәм жеңис. Бул сөзлер елимиз жасларының ертеңги айдын келешеги ушын беккем таяныш ҳәм күш. Себеби бүгинги күнде тек ғана олардың күшли билим алып, терең илим ийелеўи ушын имканиятларды жаратыў менен шекленип қалмастан олардың мийнетлерин мүнәсип тәризде баҳалаў ҳәр дайым мәмлекетимиздиң дыққат итибарында болып киятыр.

Жаңалықлар ашыў, ел раўажына өзлериниң мүнәсип үлесин қосыў жасларымыздың алдына қойған баслы мақсетлериниң бири.

Өзиниң инновациялық идеяларын турмысқа енгазиў ушын бир қатар нәтийжели ислерди әмелге асырып атырған жасларымыздың бири Давид Қонарбаев. Нөкис районындағы 1-санлы орта мектепте билим алған ол заманагөй технологияларға айрықша қызығыўшылық пенен қарады.

Информатика пәни бойынша дәслепки билимлерди мектептеги устазы Қуўат Қонарбаевтан алды. Устазының берген билимлерин ақлап район көлеминде өткерилген олимпиада да сыйлы 1-орынды ийелеп ең биринши табысын қолга киргизди. Республика басқышында да жоқары нәтийжеге еристи.

2014-жылы Давидтиң өмиринде үлкен қуўанышлы ўақыя жүз берди. Себеби, ол Мухаммед ал-Хорезмий атындағы Ташкент информациялық технологиялары универстети Нөкис филиалы «Компьютер инжиниринги» факультети «Дәстүрий инжиниринг» қәнигелигине, грант тийкарында оқыўға кирип студент болыў бахтына еристи. Оқыў дәўиринде де Өзбекстан Жаслар аўқамы ҳәм бир қатар шөлкемлер тәрепинен өткерилген түрли таңлаўлардың жеңимпазы болды. Атап айтқанда, 2017-жылы Ташкент қаласында Ташкент информациялық технологиялары университети Шет тиллери кафедрасы тәрепинен «Шет тиллерин үйрениў ушын жақсы программа ҳәм қолланбалар» республика таңлаўы ҳәм «Интеллектуал әўлат» конференциясы мақалар таңлаўы өткерилди. Таңлаўдың республика басқышында қаҳарманымыз «Қалпақша» ирограммасы менен қатнасып, сыйлы 3-орынды ийеледи. Жеңимпазлық Давидке үлкен имканият алып келди. Яғный «Өзбекстан Республикасы интеллектуал мүлк агентлиги электрон есаплаў машиналары ушын рәсмий дизимнен өткени ҳаққындағы гүўалығы»на ийе болды.

Бул программа барлық операциялық система ҳәм үскенелерде ислейди. Тийкарынан  балаларға инглис тилиниң әлипбесин үйретиўге жәрдем береди. Оны мектепке шекемги билимленлириў мәкемелеринде қолланыў жүдә жақсы нәтийже береди. Себеби сүўретли ҳәм ҳаўазлы көринислерден кишкене балалар ҳәриплерди тез танып ҳәм үйрене алады. Сондай-ақ, «Дәстүрий инжинирннг» кафедрасы ассистент оқытыўшылары Ш.Ядгаров, А.Кадыров. Н.Татлымуратовлар пенен биргеликте «ARDUINO» робототехникасының жаратылыўына өзиниң үлесин қосқан. «ARDUINO» жәрдеминде сигнализация, дрон, ақыллы үй, датчик, робот, турникетлерди жаратыў мүмкин.

Д.Қонарбаев өзиниң тынып-тыншымайтуғын минез-қулқы менеи дослары арасында айрықша. Жәмийетлик жумысларға да белсене қатнасып, илим излеўден ҳеш қашан шаршамайтуғын бул жигит елимиз ғәрезсизлигиниң 27 жыллық байрамында Президентимиз тәрепинен Қарақалпақстан жаслары арасынан ең бириши болып «Келажак бунёдкори» медалы менен сыйлықланды. Бул сыйлықтың тапсырылыў салтанаты Қарақдлпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязовтың қатнасыўында больш өтти.

Келешек қурыўшылары - ел таянышы

 

- Бул табыс мениң турмысыма қуўанышлы мәўритлерди алып келди. Себеби, мен елимиз жаслары ишинен бириншилерден болып бул медаль менен сыйлықланғаным ең үлкен бахтым. Буның ушын мен ата-анама, устазларыма шексиз алғысымды айтаман. Себеби, олардың маған берген тәрбиясы, илим берип үйреткен тәлиминиң ҳәм жол жобаларының арқасында усындай нәтийжелерди қолға киргиздим. Мен олардан ҳәмийше миннетдарман, – дейди келешек қурыўшысы Давид Қонарбаев.

Бириншилер қатарында жүриўши жаслар елимиздиң таянышы ҳәм сүйениши. Оларға бәлент пәрўазлар тилеймиз.

 

Саламат АВЕЗОВ,

Наргиза НУРИЕВА,

Журналист.

 

«Қарақалпақстан жаслары» газетасы

6-сентябрь, 2018-жыл. №36 (8000)

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 8-09-2018, 13:31 |
  • 878