Студентлерге контракт пулының 35 проценти Жаслар аўқамы тәрепинен төлеп берилиўи мүмкин

Өзбекстан Жаслар аўқамы тәрепинен Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери қатарында мүддетли аскерий хызметти өтеген ҳәм жоқары билимлендириў макемелерине төлем-контракт түри тийкарында оқыўға қабыл етилген студентлерге материаллық жәрдем көрсетиў қағыйдалары Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлигинде мәмлекетлик дизиминен өткерилди (ӨзР Әдиллик министрлиги дизим саны – 2899, 16.04.2018-ж.).

- Қағыйдаларға муўапық, Қураллы Күшлери қатарында мүддетли әскерий хызметти өтеген, әскерий бөлимлер командирлигиниң усыныснамасына ийе болған, Өзбекстан жоқары билимлендириў мәкемелерине төлем-контракт түри тийкарында оқыўға қабыл етилген студентлер Жаслар аўқамының жоқары билимлендириў мәкемелериндеги басланғыш шөлкемлер искерлигинде белсенди қатнасқан тағдирде Жаслар аўкамы тәрепинен материаллық жәрдем алыў ҳуқықына ийе болады.

 - Материаллық жәрдем Жаслар аўқамы тәрепинен төлем-контракт түри тийкарында оқыў ушын дүзилген шәртнама муғдарының 35 процентин төлеў арқалы көрсетиледи.

 - Буның ушын студентлер ҳәр жылы 20-февралдан кешикпей Аўқамның Жаслар Кеңесине материаллық жәрдем көрсетилиўи ҳаққындағы арза менен мүрәжат етиўи лазым.

 - Арзалар 1-марттан 5-мартқа дейин болған мүддетте көрип шығылады.

 - Арзаны көрип шығыў нәтийжелери бойынша:

 - студентке материаллық жәрдем көрсетиў ҳаққындағы Аўкамның Орайлық Кеңесине усыныс етиў ҳаққында;

 - студентти материаллық жәрдемге усыныс етиўди бийкар етиў ҳаққында қарар қабыл етиледи.

 - Студентти материаллық жәрдемге усыныс етиў бийкар етилген тағдирде, Аўкамның Жаслар Кеңеси мәжлисиниң баянында усы студен не ушын бийкар етилгенлиги себеплери анық көрсетиледи.

 - Студентлерди материаллық жәрдемге усыныс етиў ҳаққындағы мәселени көрип шығыўда студентлердиң алдыңғы оқыў жылындағы (биринши басқыш студентлери ушын оқыў жылының биринши семестр нәтийжелери) төмендеги тийкарғы көрсеткишлери инәбатқа алынады:

 - студенттиң Аўқам искерлигиндеги (руўхый–ағартыўшылық ҳәм жәмәәтлик жумысларында, Аўқамның Жаслар Кеңеси, жергиликли ҳәм аймақлық кеңеслери, Аўқамның Орайлық Кеңеси тәрепинен шөлкемлестирилген жойбар таңлаўлардағы) белсенди қатнасыўы;

 - студенттиң жоқары билимлендириў мәкемесинде белгиленген ишки тәртип- қағыйдаларына бойсыныўы (ишки тәртип қағыйдаларына бойсынбағанлығы ҳалаты тек ғана жоқары бидимлендириў мәкемеси ректоры тәрепинен дағаза етилген сөгис алғанлығы менен анықланады, бунда студенттиң студентлик гүўалығы ҳәмде рейтинг дәптершесиниң жойтылғанлығы ушын жоқары билимлендириў мәкемеси ректоры тәрепинен жәрияланған сөгис инәбатқа алынбайды);

 - студенттиң үйренилип атырған дәўирдеги ораша өзлестириў көрсеткиши 71 ҳәм оннан жоқары процент болыўы лазым.

Аўқамның Орайлық Кеңеси студентлерге материаллық жәрдем көрсетиў ҳақкындағы қарары қабыл етилгеннен кейин он банк күни даўамында жоқары билимлендириў макемесиниң бюджеттен тысқары қаржылары бойынша жеке ғазна есапбетлерине материаллық жәрдем көрсетиў пулын өткереди.

 

Дерек: Әдиллик министрлигиниң Телеграм каналы

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 17-04-2018, 15:58 |
  • 461