Қараөзекли муғаллим ҳаққында очерк

Қараөзекли муғаллим ҳаққында очерк

 

Ҳәр биримиз ең әўели мектеп босағасына қәдем атқанымызда устаз деген уллы инсанға бас ийип, оның ҳәр бир ҳәрекетинен ибрат алыўға, дәслепки билим ҳәм көнликпелерди уллы дәргайда меңгериўге  тырысқанбыз. Мектепте алған ҳәр бир сабағымыз арқалы  илим-пән сырларын ийелеўде бир қанша устаз ҳәм оқытыўшылардың  машақатлы мийнети ҳәм сабыр-тақаты арқасында  ел перзентине мүнәсип илим-пән сырларын ийелеўде мүнәсип келешек ийеси етиўдей уллы мақсетке ат салысқан тараў пидайыларының қол астында тәрбияланғанбыз.  Мине усы тараўдың пидайылары дегенде Қараөзекли билимлендириў тараўы пидайыларының ерисип атырған жетискенликлерин атап өтиўди,  мақтаныш етиўди мақул көрдим. Әсиресе  райондағы билимлендириў мәкемелеринде жас әўладқа билим сырларын жалықпастан үйретиў менен қатар, устаз-шәкирт дәстүрине тийкарланып тәлим системасында жоқары шеклерди ийелеп атырған тәжрийбели устаз, райондағы 25-санлы мектептиң физика пәни оқытыўшысы Гулсара Генжемуратова «Өзбекистан Республикасына мийнети сиңген халық билимлендириў хызметкери» Ҳүрметли атағын алған болса, усы жылда химия пәни бойынша бир қатар шәкиртлер таярлаған қәдирли устазымыз, 31-санлы қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма билим бериў мектебиниң химия пәни оқытыўшысы Тамара апа Байманова Президентимиз тәрепинен ғәрезсизлигимиздиң 26 жыллығы мүнәсибети менен бир қатар тараў ўәкиллери қатарында  «Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен халық билимлендириў хызметкери» атағына ерисиўи, және де 22-санлы мектептиң қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни оқытыўшысы Ҳапиза Жүгинисова «Шуҳрат» медалы менен сыйлықланыўы билимлендириў тараўына болған итибар ҳәм онда пидайы хызмет етип атырған оқытыўшылардың мийнетиниң жоқары баҳаланғанлығының, қалаберди устаз деген уллы исмге мүнәсип инсанлардың улығланыўының бир көриниси болды. Биз де өз гезегинде билимлендириў тараўында жемисли мийнет етип атырған устазымызды сәўбетке тарттық.

Тамара Аллияровна, ең әўели ерисип атырған табысыңыз бенен қутлықлаймыз!   Дәслеп сәўбетимизди билимлендириў тараўы ҳәм онда оқытыўшылардың жумыслары, қатнасы ҳаққында басласақ, улыўма бүгинги күнниң оқытыўшысы нелерди итибардан шетте қалдырмаўы тийис деп ойлайсыз?

Ең әўели мениң табысым бул тараўға берилген, соның ишинде оқытыўшылардың да табысы деп есаплайман. Себеби оқытыўшылық кәсиби терең излениўди ҳәм ҳеш қашан бир орында тоқтап қалмаўды нәсиятлаўшы, және де жаслар санасына тийкарғы билимди сиңдириўши тараў болғанлықтан, биз муғаллимлер мудамы излениўде, тәжрийбе алмасыўда боламыз.  Тәбийий пәнлер арасында химия пәни де қурамалы соның менен бирге қызықлы илим болып¸ оқыўшыда мине усы сыпатларға қызығыўшылық оята алыў бизиң баслы мақсетимиз. Билимлендириў тараўы ҳаққында айтатуғын болсам, бүгинги күнде тәлим системасы түпкиликли өзгерис ҳәм жаңаланыў, жәҳән стандарты дәрежесинде раўажланыўға бет бурған десем қәтелеспеймен. Жеке өзим жаңа жумыс баслаған жыллардағы  ҳәм оннан кейинги жыллар менен ҳәзирги күндеги шараятларды салыстырып болмайды. Бүгин оқытыўшыман деп алдына үлкен мақсет пенен қәдем атқан ҳәр бир педагог ең әўели үйрениўден тоқтамаўы, талапшаң ҳәм қайсыдур мәниде сезгир болыўы,  турақлы өз үстинде излениўи ҳәм оқыўшыны да изине ерте алыўы лазым деп есаплайман. Ең баслысы оқытыўшының кәсибин қәдирлей билиўи ҳәм дақ түсирмей сақлай алыўы лазым.  Себеби муғаллимшилик машақатлы соның менен бирге қызықлы кәсип болып, тек ғана бағдарлама яки китаптағы жазылғаны  менен шекленип қалмаўды талап етеди. 

Устазы жақсының  устамы жақсы деген ибратлы гәп бар. Жетискенликке ерискенде ең әўели устазын сораў тәбийий ҳал болса керек.

Әлбетте, дәслеп мениң устазым ата-анам  ҳәм мектепте, университетте оқытқан ҳәр бир оқытыўшының мийнетин жоқары баҳалайман. Солар ишинде химия пәни оқытыўшымыз Гулайда апаның ҳәр бир сабағы, университетти питкерип келген жылларда районымыздағы халық билимлендириў бөлиминиң баслығы болып ислеген марҳум Бауетдийн Тоқсанбаевтың жас кадрға болған итибар ҳәм ғамқорлығын,  адамгершилик пазыйлетин көрип, және де 31 жыллық жумысым даўамында үлкен-кишиден, барлық әтирапымдағы муғаллимлерден үйрендим ҳәм билгенимди үйретиўге тырыстым. Мен ушын өмирдиң өзи де устаз болған.

Дәстүрий усылдың дәстүрли даўамы қалай жалғасып атыр?

Бүгинги жетискенлигим де усы оқыўшыларым табысы ҳәм атқарып атырған жемисли мийнетлери арқасында болып атыр десем қәтелеспеймен. Дәслеп 21-санлы мектепте еки жыл¸ соң район орайындағы 26-мектепте сегиз жыл ҳәм ҳәзирге шекем жумыс алып барып атырған 31-санлы қәнигелестирилген мектепте  жигирма жылдан артық ўақыттан берли бир қанша жасларға химия пәнин тереңнен өзлестириўге ҳәм оның қурамалы тәреплерин меңгериўнине ат салысып киятырған болсам, бир қанша оқыўшыларым пәнлер олимпиадасы ҳәм билимлер беллесиўинде республикада сыйлы орынларды ийеледи. Мектепте алған билими менен жоқары оқыў орынларына кирип¸ табыслы тамамлап ҳәзирде ийинлес бирге ислесип киятырған оқыўшыларымнан  көпшилиги усы пән менен тығыз байланыста болған медицина тараўында А.Расбергенов, Т.Жусупова, Б.Айтмуратов, И.Исаев, Р.Әбдижаббарова, А.Абдиров ҳәм басқада оқыўшыларымыз жумыс алып барса, тиккелей химия  пәнин оқытыўдай уллы исте өзим менен қатар пикирлес болып У.Палўанбаева, А.Әбдижаббарова,  Г.Абдамбетова, Г.Айтымова сыяқлы бир қанша шәкиртлерим оқытыўшы ўазыйпасында, және де халық хожалығының барлық тараўларында жумыс алып барып атырған оқыўшыларымызды көргенимде усы кәсипти таңлағаныма ҳеш қашан өкинбеймен.

Өзиңизге мәлим оқытыўшылық кәсиби оғада машақатлы саналып, миллет баласын тәрбиялаўдай уллы исти мойнына алған тарўаў ўәкилисиз, жетискенликке ерисиў ушын ең дәслеп не қәжет?

Оқытыўшы өз үстинде изленсе¸ ҳәр бир сабаққа айырықша таярлық ҳәм қосымша мағлыўматлар, терең жуўапкершилик пенен жантасса, оқыўшы менен жеке ислеисў арқалы да оның қәлеўиндеги усылда оқытыўды таңлай билсе, сондай-ақ шәкирт таярлаўдай уллы ўазыйпаны шын кеўилден сезине алса ғана жетискенликке ериседи деп ойлайман. Мен ушын жетискенлик оқыўшымның пәнди терең меңгериўи ҳәм әмелде қоллай алыўы.

Билимлендириў тараўы ўәкиллерине байрам тилегиңиз?

Устаз деген уллы атаққа ийе болған тараў пидайыларын, олар изин даўам еттирип тараўда жаңалық жаратаман деген муғаллимлерди кәсиплик байрамы менен шын кеўилден қутлықлайман. Табыслары елимиздиң келешек ийелерине қанат болыўында талмас күш-ғайрат, изленис, шаңарақларында берекет тилеймен. Тараўдың шыңына жетип, ел ҳүрметине бөлениў несип етсин.

 

Ж.Төремуратова - кәсиплеси, 28-санлы мектеп директорының орынбасары:

 - Мен Тамара менен  бирге ислестим, керек жеринде үйрендим де. Өйткени оның устазлық шеберлигин ҳәмме оқытыўшылар тән алады ҳәм бул жетискенликке ерискенин еситкенимизде билимлендириў тараўында ҳақыйқый мийнет ислеген инсанның жоқары баҳаланыўына және бир мәрте исенимимиз кәмил болды. Кәсиплесимизди барлық оқытыўшылар, жәмәәтимиз атынан шын кеўилден қутлықлайман. Бизиң еле де Тамара ападан алатуғын билимимиз, тәжрийбемиз көп ҳәм бул ушын ҳеш жалықпайтуғын устазлардың бири деп ойлайман.

А.Әбдижаббарова – шәкирти, 28-санлы мектептиң химия пәни оқытыўшысы,

Устазымыздың мийнети баҳаланғанлығынан қуўанышлыман, Тамара апа сабақ өтиўде өзгеше  тәсирли усылдан пайдаланып ҳәр бир оқыўшыда түсиник пайда етпегенше шаршамастан үйретиўи, сабақтың ҳәр бир бөлимин айырықша түсиндирип, екинши бөлимине өтпестен қайта түсиндириўден жалықпаўы менен өзгешеленип турады. Мен өзим де устазымның туўры жолды көрсетиўи арқасында оқытыўшылық дәрежесине жеткен болсам елеге шекем устаздан үйренеримиз көп. Өйткени ҳеш жалықпастан үйрете алатуғын ҳақыйқый пидайы инсан устазымыз болғанынан мақтаныш етемиз.

Жуўмақ орнында, Т.Байманованың бул сыйлықтан алдын да «Шуҳрат» медалы ҳәм Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлигиниң ҳүрмет жарлықлары менен сыйлықланғанын, ең әҳмийетлиси усы сәўбетлесиўди таярлаў барысында бир қатар оқытыўшы ҳәм шәкиртлери менен пикирлескенимизде олардың жүзинде көрген қуўаныш ҳәм устазына болған ҳүрметти халықтың берген сыйлығына мегзеттим.  Биз де устазымызды мәмлекетлик сыйлығы  пенен қутлықлап, еле де шәкирт таярлаўдай уллы исте талмас күш-ғайрат тилеймиз.

 

Қ.Жақсымуратов

журналист

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 7-10-2017, 11:23 |
  • 339