Жаңалықлар сүўретлери

Орайлық банк баслығы: «Биз деноминация ислемекши емеспиз»