Соңғы жаңалықлар

Жаңалықлар сүўретлери

Өзбекстан Қылышпазлық федерациясы кубогында сыйлы орынлардың дерлик барлығы қарақалпақстанлы спортшыларға несип етти